Differensiert arbeidsgiveravgift:

Reduserte satser gjeninnføres for transport og energi

Regjeringen har fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk som gjør det mulig å gjeninnføre generelt reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

– Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Regjeringen har helt siden 2013 hatt en tett dialog med Europakommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge, og det er svært gledelig at vi nå kan gjeninnføre ordningen for transport og energi, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

– Dette er et viktig gjennomslag som vil sikre bedre vilkår for viktige bedrifter og arbeidsplasser i distrikts-Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

I 2013 endret Europakommisjonen statsstøtteregelverket slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014. Regjeringen innførte derfor fra samme tidspunkt kompenserende tiltak for den økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene.

Regjeringen har spilt inn endringsforslag til Europakommisjonen, og i mai i år vedtok Kommisjonen å ta de norske forslagene inn i regelverket om gruppeunntak for statsstøtteordninger. Dette innebærer at den generelle ordningen med differensierte satser igjen kan inkludere transport- og energiforetak.

Endringene i EU-reglene skal nå på vanlig måte innlemmes i EØS-avtalen og i norsk rett, og det er forventet at dette vil skje i løpet av høsten. Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå å gjeninnføre differensierte satser for transport- og energisektoren, med virkning fra 1. januar 2018.

Foretak i andre sektorer som kan bruke reduserte satser etter dagens ordning, vil ikke bli berørt av endringen.

Til toppen