Regjeringen styrker totalforsvaret

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen etablerer et program for videreutvikling av totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet. En mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon betyr at de som skal sikre samfunnet trenger bedre verktøy i verktøykassen.

– Jeg er fornøyd med at vi på sivil side nå har kommet et skritt lenger i arbeidet med å møte Forsvarets behov for sivil støtte og å styrke samfunnskritiske funksjoner, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Totalforsvarskonseptet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side. Siden den kalde krigens slutt har mye oppmerksomhet vært rettet mot Forsvarets muligheter til å bistå det sivile samfunnet i kriser.

– Som følge av endringene i det sikkerhetspolitiske bildet, er det nå behov for å fornye og styrke sivile myndigheters og det sivile samfunnets støtte til Forsvaret, sier Anundsen.

NATO understreker at sivil beredskap, krisehåndtering og robuste samfunnskritiske funksjoner er en forutsetning for det enkelte lands, og dermed alliansens, samlede beredskap og forsvar. NATO har vedtatt en rekke grunnleggende forventninger til medlemsstatene: I alle kriser skal landene sørge for å kunne opprettholde en fungerende nasjonal kriseledelse, håndtere mange skadde og forflytning av mennesker, sikre mat-, vann- og energiforsyning og sikre kommunikasjons- og transportsystemer. Oppfølgingen av dette er tatt inn som prosjekter i det nye programmet for utvikling av totalforsvaret. Andre tilknyttede temaer vil også kunne legges inn.

– Mye arbeid er allerede godt i gang i sektorene, og etableringen av programmet skal sikre at vi er dekket på alle nødvendige områder, sier Anundsen videre.

Programmet ledes av Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap får ansvar for å administrere og koordinere programmet, mens det er den enkelte sektor selv som er ansvarlig for gjennomføringen av eventuelle tiltak.