Rekordmange studenter ved fagskolene

Det har blitt flere studenter og flere utdanningstilbud ved landets fagskoler. Det viser årets tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning. – Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for flere fagfolk. Derfor er det gode nyheter at antall studenter har økt med nesten ti prosent det siste året. Det er et godt tegn på at regjeringens systematiske satsing på både kvalitet og kapasitet i fagskolene gir resultater, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

– Koronakrisen har gjort det enda tydeligere hvor sårbare mennesker med lav eller ingen formell utdanning er i møte med store endringer. Fagskoleutdanningene er ofte korte og fleksible, som gjør dem mer tilgjengelig for flere. Årets tall viser at det er blitt en større andel eldre studenter og studenter som tar utdanning på deltid. Dette viser at fagskoleutdanning er i ferd med å bli enda viktigere for folk som ønsker å fylle på kompetansen sin underveis i karrieren, sier Asheim. 

 

Flere studieplasser, økt kvalitet og nytt lovverk fungerer

Mange fagskoler har fått akkreditering fra NOKUT for nye utdanninger eller fagområder, og vi ser en økning fra 2018 til 2019 på godt over 200 utdanningstilbud. Her er det særlig økning innenfor tekniske fag og helsefag. I dag tilbyr norske fagskoler samlet sett 1 162 utdanningstilbud.

– Det har vært store endringer innen høyere yrkesfaglig utdanning de siste årene. Fagskolene har slått seg sammen til større enheter og tallet på studenter har gått opp. Årets rapport viser en markant økning på flere fronter. Den store økningen i antall fagskolestudenter kan sees i sammenheng med midlene vi har tildelt til nye studieplasser de siste årene, sier direktør for Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Harald Nybølet.  

Fagskolene har vært en viktig prioritering for regjeringen de siste seks årene.

Regjeringen har blant annet:

 • Tildelt 738 nye studieplasser til fagskolene. Det vil også komme ytterligere 1 500 nye studieplasser fra høsten 2020 gitt vedtak i Stortinget under behandling av revidert nasjonalbudsjett
 • Lagt fram forslag om ny fagskolelov, som er vedtatt i Stortinget. Den sier blant annet at fagskolene skal gi studiepoeng, har rett til å knytte seg til en studentsamskipnad, og at alle studenter skal ha rett til permisjon ved fødsel og omsorg for barn.
 • Brukt totalt 290 mill. kroner på kvalitetshevende tiltak i fagskolesektoren.

Dette vil regjeringen gjøre fremover:

 • Legge frem en ny strategi for fagskolene i 2021.
 • Foreslå at fagskoleutdanninger kan være kortere enn 30 studiepoeng.
 • Styrke kvaliteten og ha som ambisjon å øke kapasiteten.
 • Evaluere tiltakene som ble fremmet i Stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden (Meld.St. 9 – 2016-2017).

 

Fakta – de viktigste tallene fra tilstandsrapporten

Studenter:

 • Det er registrert 18 299 studenter ved fagskolene som tilsvarer en økning på 9,6 prosent fra året før.
 • Andelen deltidsstudenter har økt fra 61,7 til 63,6 prosent.
 • Andelen studenter over 30 år har økt fra 43,1 til 47,8 prosent.
 • 28 prosent av utdanningstilbudene er samlingsbaserte eller nettbaserte

Fagskolene:

 • Det er totalt 80 fagskoler, en nedgang på 27,9 prosent siden 2013.
 • Fem fagskoler har nå over 1 000 studenter, det er to flere enn året før.
 • Det er 1 162 utdanningstilbud, som er en økning fra 924 året før.
 • 50,6 prosent studerer ved en privat fagskole.

 

Dette er tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning

Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning er utarbeidet av Diku på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten gir et bilde av utviklingen i fagskolene i tall og figurer per 31. desember 2019 og fungerer som et oppslagsverk over sektoren.

Arbeidet med rapporten er gjort i samarbeid med NOKUT, Norsk senter for forskningsdata, Unit, Organisasjon for norske fagskolestudenter, Kompetanse Norge og Kunnskapsdepartementet.

 

Les mer

Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2020