25 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På EØS-komiteens møte 10. juli ble 25 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Norge har formannskapet for EØS-komiteen annet halvår 2015 og møtet ble ledet av ambassadør Atle Leikvoll. Dette er for øvrig Leikvolls siste møte i EØS-komiteen, da ambassadørstillingen overtas av Oda Sletnes i september. Rettsakter som ble innlemmet på dagens møte inkluderer endrete regler om elektrisk og elektronisk avfall, forurensing fra skip og introduksjon av sanksjoner samt regler for automatisk varsling av trafikkulykker.

Norges EU-ambassadør Atle Leikvoll. Foto: Carlos de la Morena, EFTA-sekretariatet

Tidligere regelverk om elektrisk og elektronisk (EE) avfall, som er inntatt i EØS-avtalen, har som formål å redusere mengden EE-avfall ved ombruk og produktdesign, sikre ressurseffektivitet ved fortrinnsvis materialgjenvinning, samt sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter i EE-avfall.

Bakgrunnen for endringene i det nye direktivet er at erfaringer har vist at det er behov for høyere innsamlings- og gjenvinningsmål for å oppnå det primære målet om vern av miljø og helse. Det er også behov for å hindre eksport av EE-avfall kamuflert som brukte produkter til mindre ressurssterke land. I tillegg var direktivet ført opp på Europakommisjonens program for forenkling.

Forurensing fra skip

På møtet ble et endringsdirektiv innlemmet i EØS-avtalen som har som formål å sikre et minimumsnivå hva gjelder sanksjoner etter forurensing fra skip, herunder straffesanksjoner. Endringsdirektivet tilsikter å sørge for et likt minimumsnivå på medlemsstatenes håndheving av ulovlig utslipp fra skip. Det skal avskrekke skip fra å foreta ulovlig forurensing og hindre at man kan betale seg ut av ulovlig forurensing.

Hensikten med endringsdirektivet er å styre og i større grad harmonisere de nasjonale strafferettssystemene på området ulovlig forurensing fra skip. Formålet med dette er å effektivisere nasjonal gjennomføring og samarbeid landene mellom, innenfor rammen av det internasjonale lovverket på området.  

Automatisk varsling av trafikkulykke

eCall er et system for automatisk varsling av en trafikkulykke fra kjøretøyet til en alarmsentral. Ved en ulykke vil det automatisk overføres opplysninger samtidig som det opprettes en taleforbindelse mellom kjøretøyet og sentralen. eCall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet.

Formålet med eCall er reduksjon i antall drepte og hardt skadde ved at medisinsk bistand ankommer ulykkesstedet raskere og på den måten å redusere ulykkens alvorlighetsgrad. Det sekundære formålet er å fremme framkommelighet gjennom raskere oppdagelse av hendelsen, bedre varsling av trafikantene og raskere trafikkreguleringstiltak når det er nødvendig.

Reglene inngår i strategien for å innføre eCall i EU/EØS. Innføring av systemet i Norge krever at det legges frem et lovforslag for Stortinget, etter planen høsten 2015. Forslaget har vært på nasjonal høring. Det er så langt ikke fattet beslutning om hva som vi være den mest hensiktsmessige organiseringen av et mottaksapparat i Norge.  

Her kan du lese mer om alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 10. juli.

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 25. september.

Til toppen