Rovviltforvaltning evaluert

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

To nye rapporter evaluerer ulike sider ved rovviltforvaltningen og hvilke følger denne har for landbruket. Dette er en del av kunnskapsgrunnlaget i regjeringens arbeid for å nå bestandsmålene for rovdyr og redusere tap av beitedyr. Det er også viktig i vurderingen av organiseringen av den regionale forvaltningen.

I tråd med rovdyrforliket fra 2011 har regjeringen fått utarbeidet en evaluering av den regionale rovviltforvaltningen og de regionale bestandsmålene. I tillegg er det gjennomført en mer spesifikk gjennomgang av hva rovviltbestandene betyr for norsk landbruk.

Kunnskapsbasert forvaltning 

– Vår forvaltning er kunnskapsbasert. Det er derfor viktig å få ny kunnskap om hvordan rovviltforvaltningen fungerer, hva som fungerer bra og hva vi kan gjøre bedre, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen

 Det er viktige utgreiingar som no er gjennomført. Desse vil vi ta med oss i det vidare arbeidet. Spesielt ser eg det som sentralt å få ny kunnskap om korleis rovviltpolitikken påverkar norsk matproduksjon og utnyttinga av beiteressursane, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Vurderer rapportene

De siste årene er det fra flere hold etterlyst endringer i dagens regionale forvaltningsmodell. Noen har tatt til orde for at flere oppgaver skal legges til regionalt nivå. Andre mener det er behov for sterkere nasjonale føringer.

– Vi går nå grundig gjennom rapportene. Regjeringen vil på bakgrunn av dette se om det på enkelte områder er behov for å forsterke dagens forvaltning. Det må også vurderes om det bør gjøres endringer i dagens organisering av regional rovviltforvaltning, og om det bør skje en omfordeling av de regionale bestandsmålene, sier Vidar Helgesen.