Samferdselsdepartementet har svart ESA om tunnelsikkerhetsdirektivet

Samferdselsdepartementet svarte tirsdag 13. april ESA om status og videre arbeid for oppgraderingen av tunneler på det transeuropeiske veinettet (TEN-T).

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) fører tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført i og etterlevd av EØS/EFTA-statene.

Tunnelsikkerhetsdirektivet pålegger EØS-statene å sørge for at alle tunnelene, som omfattes av direktivet, oppfyller minimumskrav til sikkerhet innen gitte frister. For Norges del var fristen for å oppgradere tunnelene 30. april 2019. Oppgraderingsplikten gjelder 131 tunneler på TEN-T-veinettet. Norge har oppgradert flertallet av tunnelene. Ved utgangen av 2021 vil det imidlertid gjenstå 49 tunneler som ikke er oppgradert.

Norge har siden 2014 hatt en konstruktiv dialog med ESA angående utfordringen med omfanget og fremdriften av oppgraderingsarbeidet. I april 2020 besluttet ESA å åpne traktatbruddsak. I desember 2020 kom ESA med en grunngitt uttalelse i saken, der det pekes på at fristen for oppgradering er oversittet og der Norge bes om å redegjøre for status og de videre planene.

Det er denne grunngitte uttalelsen som nå besvares.

Der viser Samferdselsdepartementet til at det i ny Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP) er lagt opp til å utbedre de siste tunnelene som gjenstår, med unntak av E39 Fløyfjelltunnelen der oppgraderingen vurderes i lys av andre tiltak i Bergen sentrum. Det er imidlertid satt av midler utarbeidelse/planlegging av dette tiltaket i 2021, slik at alternativer og kostnader lettere kan avklares.

Statens vegvesen har på grunnlag av gjennomførte risikoanalyser, startet et arbeid for å gjennomføre avbøtende sikkerhetstiltak for de tunnelene det tar lengst tid å utbedre.