Samferdselsministeren har besvart over 230 spørsmål fra Stortinget om ny Nasjonal transportplan

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) har transport- og kommunikasjonskomiteen stilt samferdselsminister Knut Arild Hareide over 260 skriftlige spørsmål. Nå er over 230 av dem besvart.

Spørsmål med tilhørende svar fra samferdselsministeren blir fortløpende publisert på Samferdselsdepartementets nettsider: regjeringen.no/ntp-svar

– Alle transportplaner som ulike regjeringer har lagt fram for Stortinget, har fått mye oppmerksomhet. Spørsmålene jeg får og besvarer, bidrar til å utdype og oppklare spørsmål om kostnader, prioriteringer og andre forhold. Det er med på å sikre at Stortinget har et godt grunnlag for å behandle denne stortingsmeldingen på en god og grundig måte, sier samferdselsminister Hareide.

Stortingets arbeid med ny NTP

Når transport- og kommunikasjonskomiteen har avsluttet sitt arbeid med den nye transportplanen, vil komiteen komme med en innstilling. Her markerer partiene sine standpunkter, blant annet gjennom merknader, forslag fra mindretall og komiteens tilrådning. Komiteens tilrådning er de forslagene som et flertall fra komiteen støtter. Innstillingen blir behandlet i Stortinget. Stortinget kan gjennom slike vedtak blant annet be regjeringen om å gjøre endringer og tilføyelser i oppfølgingen av transportplanen.

På Stortingets nettsider kan du følge den videre behandlingen av Nasjonal transportplan 2022–2033: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83145