Satser stort på prosjekt som vil øke bruken av returtre

Totalt elleve prosjekter har fått midler fra ordningen Grønn plattform. Blant disse finner vi prosjektet SirkTRE som skal bidra til å øke bruken av returtre, som tildeles 105,7 millioner.

– Etterspørselen etter tre vil øke framover. Da er det viktig at vi legger til rette for et bærekraftig uttak fra skogen i kombinasjon med å øke gjenbruket av tre, sier Bollestad.

– Tre er et fornybart råstoff med gode klima- og miljøegenskaper. SirkTRE-prosjektet vil bidra til bedre sirkulær utnyttelse av dette råstoffet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

I SirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre. Målet er å firedoble gjenbruket av tre de neste ti årene ved å etablere en helsirkulær verdikjede for tre. Avfall skal minimeres og tre skal ombrukes i byggenæringen.

– Med støtte fra Grønn plattform skal prosjektet bidra til bruk av returtre i byggeprosjekter. Dette er rett prosjekt til rett tid og støtter opp om ambisjonene i regjeringens sirkulærøkonomistrategi, sier Bollestad.

SirkTRE har ambisjoner om å bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt fire prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet.

Prosjektet ledes av OMTRE, NIBIO og Vill Energi.  Det treårige prosjektet SirkTRE har et totalbudsjett på over 180 millioner NOK, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør over 105 millioner. Bedrifter og industri bidrar med en betydelig egeninnsats for å utløse nødvendig forskning og innovasjon.