Skal forske på mikrosatellitter

Forsvarets forskningsinstitutt har signert en fornyet avtale om forskningssamarbeid med Nederland på mikrosatellitter for maritim overvåking. Avtalen er et ledd i forsvarssektorens satsing på romvirksomhet, i tråd med Langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP).

Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig for små og mellomstore nasjoner å utvikle små nisjeorienterte satellitter, såkalte mikrosatellitter. Slike satellitter kan gi oppdatert overvåkingsinformasjon oftere og til lavere kostander enn hva som ellers er mulig i dag. Mikrosatellitter kan også frigjøre tid og kapasitet på dagens systemer, noe som gjør dem til en svært attraktivt kapasitet både for Norge og for våre allierte.

Den første avtalen gjaldt fra 2013 til 2016. I denne perioden har Norge og Nederland blant annet samarbeidet om temaer som satellittbasert observasjon, kommunikasjon og navigasjon, romvær og romovervåking og utvikling av mikrosatellittkonsepter for overvåking. Den nye avtalen er spisset inn mot design, bygging og oppskyting av en felles overvåkingssatellitt for test og evaluering.

Avtalen har en varighet på fire år og styres og finansieres av forsvarsdepartementene i Norge og Nederland.

Til toppen