Slutter seg til europeisk satsing på hydrogen

Både Norge og EU har store ambisjoner for hydrogen. Nå slutter Norge seg til den europeiske satsingen for innovasjons- og industrisamarbeid (IPCEI) for hydrogen. Enova får ansvar for å forvalte deltagelsen nasjonalt.

- Hydrogen blir viktig for å nå klimamålene våre. Norge har gode forutsetninger for å utvikle og ta i bruk teknologien, men vi trenger ikke å gjøre alt alene. Ved å koble oss på Europas hydrogensatsing kan vi både sette fart på utviklingen og gi norske bedrifter en god mulighet til å øke kvaliteten på sine prosjekter, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

IPCEI står for Important Projects of Common European Interest. Ordningen skal støtte opp om innovative prosjekter på utvalgte områder som krever en koordinert grenseoverskridende innsats. Prosjekter støttes med nasjonale midler, men er unntatt vanlige regler for statsstøtte og notifiseres særskilt til ESA. 

Noreg slutter seg til IPCEI (video). 

Hydrogen er tema for denne tredje IPCEI-en som skal understøtte utviklingen og markedsintroduksjonen av innovative hydrogenteknologier og -løsninger. En rekke europeiske land deltar sammen med Norge, blant annet Tyskland og Danmark. 

Regjeringens hydrogenstrategi slår fast at hydrogen kan bidra til å redusere utslipp og til å skape verdier for norsk næringsliv. Norsk deltakelse i IPCEI for hydrogen gir norske selskap mulighet til å ta del i denne europeiske satsningen. Dette vil kunne være en viktig møtearena for sammenkobling og koordinering av europeiske hydrogenprosjekter. 

Hydrogenstrategien slår også fast at hydrogen skal være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, som ved elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering.

- Norsk deltagelse i IPCEI for hydrogen vil være en viktig brikke i regjeringens veikart for hydrogen. Koblingen mot EUs hydrogensatsing kan også bli viktig for Langskip, som muliggjør storskala hydrogenproduksjon fra norsk naturgass med karbonfangst og lagring, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Enova får hovedansvaret for forvaltningen av Norges deltagelse i IPCEI for hydrogen. Dette innebærer blant annet at Enova får ansvar for utlysninger og for utvelgelse av norske prosjekter. Mer informasjon finnes på Enovas nettsider. 

IPCEI omfatter innovative prosjekter og sammenfaller dermed i stor grad med Enovas aktivitet og mål. Enova kjenner markedet, aktørene og teknologiene godt og er dermed godt plassert for å dra nytte av ordningen og bidra til å sette fart på utviklingen og bruken av hydrogen i Norge og Europa. Enovas forvaltning skal skje i tråd med den fireårige styringsavtalens rammer, mål og prioriteringer. Enova skal involvere Innovasjon Norge og Forskningsrådet, der det er relevant. Støtte til norske prosjekter dekkes innenfor eksisterende finansielle rammer og til enhver tid gjeldende ordninger.