Staten skal være en krevende kunde

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Staten forvalter fellesskapets ressurser og skal være en krevende kunde og det er viktig at vi forvalter ressursene godt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I følge beregninger gjort av Statsbygg leier staten om lag 7 millioner kvadratmeter lokaler for sin sivile virksomhet rundt om i landet. Det er store variasjoner i husleie per kvadratmeter og hvor effektivt arealet utnyttes. Det finnes en samlet oversikt over statens eiendommer, men ingen samlet oversikt over arealbruk og utgifter.

- Dette vil vi gjøre noe med, sier Sanner. Regjeringen har bestemt at det skal etableres en database med informasjon om leiekontrakter, leietid, areal, pris per kvadratmeter, energikostnad og antall ansatte for statlige eiendommer og leide lokaler. Legger vi til grunn en gjennomsnittlig leiekostnad på 2 500 kroner per kvadratmeter gir dette husleiekostnader 17,5 milliarder kroner. Klarer vi å få det ned en prosent har vi spart 175 millioner kroner i året, men vi må ha høyere ambisjon enn det, sier Sanner. 

Erfaringer fra Statsbyggs rådgivningstjeneste viser at det er mulig å redusere husleiekostandene. Ved å redusere arealet og være krevende i forhandlinger om leiepris har Statsbygg klart å tilby statlige virksomhet lokaler som har redusert husleien med opptil 100 millioner kroner over en tiårsperiode.

I Storbritannia er det bygget opp en tilsvarende database og erfaringen viser at slike oversikter øker bevisstheten om utleieutgifter. Over en 5 årsperiode ble kostnader til lokaler redusert med 15 prosent, mens arealene ble redusert med om lag 28 prosent. I tillegg fikk man mer funksjonelle lokaler som bruker mindre ressurser på energi og slipper ut mindre CO2.

Utålmodig

Statlig bygge- og eiendomspolitikk må ha et langsiktig perspektiv, og det tar tid å bygge opp en database. Vi må derfor tyvstarte nå, sier Sanner. Regjeringen har derfor bestemt at kontorer i framtidige statlige byggeprosjekter ikke skal overstige 23 kvadratmeter bruttoareal (BTA) per ansatt. Dette kommer i tillegg til at staten skal være en krevende kunde i leiemarkedet.