Ikke statlig plan til Faurefjell vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag avslått anmodningen fra Norsk Vind Faurefjellet om å gi konsesjonen til Faurefjellet vindkraftverk virkning som statlig arealplan.

Faurefjellet vindkraftverk er planlagt i et område angitt som Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) i Bjerkreim kommune. Konsesjonæren søkte derfor kommunen om dispensasjon fra arealplanen.

Bjerkreim kommune avslo i september 2019 dispensasjonssøknaden etter en klagerunde. Konsesjonæren anmodet deretter departementet om å gi konsesjonen virkning som statlig plan.

Olje- og energidepartementet har i avslaget vist til at Bjerkreim kommune ved behandlingen av dispensasjonssaken etterspurte nye utredninger, og at slike utredninger er lagt fram i forbindelse med detaljplanen for vindkraftverket.

Departementet finner derfor at de forutsetningene Bjerkreim kommune har oppstilt for en ny dispensasjonsbehandling, nå er oppfylt og at det derfor ikke er grunnlag for statlig plan.

Faurefjellet vindkraftverk - vedtak om statlig plan.pdf