Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Storsatsing på jernbanen

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, publisert i Trønder-Avisa 26. august 2015.

Bevilgningene til Jernbaneverket har økt med om lag 50 prosent etter stortingsvalget. Vi har gjort et ekstraordinært stort løft innen vedlikehold. Mens vedlikeholdsetterslepet nesten doblet seg fra 2005 til 2013, så reduseres nå forfallet. Jernbaneverket kaller 2015 for det store vedlikeholdsåret. Det er flere avganger og bedre tilbud enn noen gang, etter at vi i budsjettet for 2015 blant annet tilnærmet doblet antall avganger på Sørlandsbanen, sørget for flere togsett på skinnene i Oslo-regionen, forlenget pendelen på Trønderbanen og økte kapasiteten på Saltenpendelen.

Regjeringen er spesielt opptatt av å legge til rette for at mer godstransport kan gå på bane. Flere beredskapstiltak og utvikling av godsterminaler og selve terminaldriften skal bidra til dette.

Vi gjennomfører nå en jernbanereform hvor vi samler ansvaret for ulike oppgaver som har vært oppsplittet. I reformen slår vi fast at staten skal eie jernbanen, og ha ansvar for investeringer, vedlikehold og for planlegging og koordinering av togruter. Vi samler ansvar for spor og jernbanestasjoner, togmateriell og vedlikehold av infrastruktur. Ansvaret for dette er i dag er spredt på flere aktører. Vi vil la ulike selskaper konkurrere om oppdrag som staten kjøper, for eksempel innen vedlikehold. Vi slår fast at staten fortsatt skal kjøpe (subsidiere) togtilbud, og at det skal være felles billettsystem for hele jernbanen.

På denne bakgrunn er det noe snodig å høre enkelte kritikere snakke om «privatisering». Staten skal fortsatt eie og koordinere norsk jernbane. Jernbanen privatiseres ikke, selv om private selskaper får vedlikeholde skinner. Tenk over det - våre veier bygges og vedlikeholdes av private entreprenørselskaper. Vil du si norske veier er privatisert? Like urimelig er det å kalle jernbanen for privatisert.

For å lage en bedre jernbane i Norge, har vi hentet inspirasjon fra blant andre Sveits, England og Østerrike. Disse ble nylig ble kåret til Europas tre beste land på jernbane. Og så har vi laget en modell tilpasset Norge. En samlet bransje har etterlyst reform i mange år - NSB, Jernbaneverket, Flytoget og mange andre. Målet er en bedre jernbane, med et bedre tilbud til pendlere og godsnæringen. Jeg konstaterer at reformen er godt mottatt hos de fleste jernbaneaktørene, med unntak av LO/Ap. Jeg er trygg på at holdningen også der gradvis vil endres i positiv retning.

Jeg er enig med dem som sier at jernbanen trenger en bedre infrastruktur. Jeg er ikke tilfreds med at pendlere blir stående på perronger og vente på tog som ikke kommer. Jeg misliker sterkt de gamle vognsettene på Vossabanen og Gjøvikbanen. Vi kan ikke akseptere at godstransport øker mer på vei enn på jernbane på viktige strekninger. Det er mye å gripe fatt i, og vi er godt i gang.

Til toppen