Strammer inn trygdeksport av barne- og ektefelletillegg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å stramme inn retten til barne- og ektefelletillegg ved opphold i utlandet. Fra 1. juli 2020 vil det være et krav at både den som mottar tilleggene, og forsørgede barn eller ektefelle, må være bosatt i Norge. Dette gjelder forsørgingstillegg til alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, kvalifiseringsstønad, uføretrygd og tiltakspenger.

– Velferdseksport kan på sikt bli en økonomisk utfordring. Når ytelser tilpasset norske forhold utbetales i andre land, kan det gi betydelig bedre kjøpekraft for mottakeren. Det kan gi uheldige insentivvirkninger, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen vil jobbe for tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser. Lovforslaget vil sikre at forsørgingstillegg ikke utbetales ved bosetting eller langvarig opphold i land med lavere kostnadsnivå enn Norge.

Bedre kontroll med forsørgingstillegg

Endringen vil gi Arbeids- og velferdsetaten bedre kontrollmuligheter med utbetaling av forsørgingstilleggene, og ivareta at formålet med tilleggene er til stede. Forsørgingstillegg er ikke en opptjent ytelse, og kan slik reglene er i dag gå til forsørgelse av personer som ikke bor i Norge.

– Ettersom størrelsen på forsørgingstilleggene er tilpasset et norsk kostnadsnivå, er det rimelig at både mottaker, og barn eller ektefelle det mottas tillegg for, må oppholde seg i Norge, sier Anniken Hauglie.

Forebygge at barn sendes til utlandet mot sin vilje

Regjeringen ønsker med dette forslaget også å bidra til å forebygge at barn mot sin vilje sendes til skoler i utlandet hvor de utsettes for vold og overgrep, eller etterlates i utlandet under uforsvarlige forhold. Dette er ett av flere tiltak regjeringen har iverksatt for å hindre at mindreårige blir etterlatt i eller sendt til utlandet mot sin vilje. Det er gitt unntak ved utenlandsopphold som ikke utgjør mer enn tre måneder i løpet av en tolvmånedersperiode.

Gjelder kun forsørgingstillegget

Alderspensjon og uføretrygd er de eneste ytelsene hvor mottakeren kan ta med ytelsen (inkludert forsørgingstillegg) ved bosetting i land uten trygdeavtale med Norge. Innstrammingen gjelder kun eksport av forsørgingstillegget, ikke av alderspensjonen eller uføretrygden. Disse vil fortsatt kunne eksporteres, etter de samme reglene som i dag.

Innsparing

I 2017 var det 807 alderspensjonister og uføretrygdede som var bosatt i land uten trygdeavtaler, og som mottok barne- eller ektefelletillegg. Mange av disse er bosatt i Thailand, Filippinene, Marokko, Pakistan og Libanon. Innsparingen for denne gruppen er anslått å utgjøre 33 millioner kroner i 2021.

Arbeids- og velferdsetaten har ikke registerdata på hvor mange forsørgede ektefeller eller barn som er bosatt eller oppholder seg i utlandet. Det har derfor ikke vært mulig å anslå innsparinger for denne delen av forslaget.

Lovforslag

Les lovforslaget om krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg: