Strengere krav til luftkvaliteten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye grenseverdier for svevestøv trer i kraft fra 1. januar 2016. De nye grenseverdiene er strengere enn minstekravene som er satt til svevestøv i EUs luftkvalitetsdirektiv.

Bakgrunnen for de nye grenseverdiene er forskning som viser at det er større helsefare knyttet til lavere konsentrasjoner av svevestøv , eller partikler, enn tidligere antatt. 

-Luften i byene  våre må bli renere. Derfor er det et viktig tiltak når vi 1. januar innfører strengere grenseverdier for svevestøv , sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte å stramme inn grenseverdiene for partikler i utendørs luft både for PM10 og PM2,5.

Skjerpede grenseverdier for svevestøv innebærer at grensen for lovlig forurensning senkes. Dette betyr at kommunene som lokal forurensningsmyndighet, sammen med annleggsierne, må sørge for at forurensningsnivåene ikke overskrider de nye grenseverdiene. 

Dette vil bidra til å bedre den lokale luftkvaliteten, og også redusere faren for ytterligere brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv.

Grenseverdiene for svevestøv (PM 10 og PM 2,5) i forurensningsforskriftens Kap. 7 endres fra og med 1. januar som følger:

 

Svevestøv

Tidligere grenseverdier

Grenseverdier 1. januar 2016

PM10 årsmiddel

40 μg/m3

25 μg/m3

PM10 døgnmiddel

50 μg/m3, maksimalt 35 tillatte overskridelser per år

50 μg/m3, maksimalt 30 tillatte overskridelser per år

PM2,5 årsmiddel

25 μg/m3

15 μg/m3