Styrker det kommunale selvstyret

Et nytt lovforslag skal gi kommuner sterkere rettigheter dersom det oppstår uenighet mellom stat og kommuner om avgjørelser som angår kommunene. – Vi styrker det kommunale selvstyret og kommunenes rettigheter i saker der de er uenige med statlige virksomheter om hvordan regelverk skal forstås, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fremmet to forslag for å styrke det kommunale selvstyret. Det ene forslaget gir kommunene adgang til å prøve saker mot staten for domstolene, det andre pålegger statlige klageinstanser å legge mer vekt på det lokale selvstyret.

Det første forslaget gir kommunene mulighet til å få en uavhengig prøving i domstolene av gyldigheten av statlige avgjørelser.

­– Vi ønsker et sterkt og levende lokaldemokrati. Disse forslagene vil styrke det kommunale selvstyret og sørge for at det finnes en mulighet til å prøve saker for domstolen hvis kommunen mener staten tolker loven feil. Det vil ikke lenger være slik at staten automatisk har rett i saker som betyr mye for kommunen, som klagesaksbehandling, innsigelser og tilsynspålegg, sier Sanner.

Lovforslaget beskytter private parter som vil kunne blitt berørt av en rettslig konflikt mellom kommunene og staten. Ingen skal kunne miste viktige velferdstjenester som et resultat av en rettssak mellom kommunen og staten, med mindre den private parten fikk tjenesten fordi vedkommende forsettlig eller grovt uaktsomt gav feilaktige opplysninger.

– Avklaringer i domstolen skal ikke frata enkeltmennesker viktige velferdstjenester. I den typen tilfeller vil avgjørelsen bli stående, sier Sanner.

Departementet foreslår samtidig at statlige klageinstanser skal legge mer vekt på det lokale selvstyret. I dag skal det legges vekt på lokale vedtak, nå skal det legges stor vekt på disse ved overprøving av det frie kommunale skjønnet. Forslaget endrer ikke adgangen innbyggere og næringsliv har til å klage på kommunale vedtak.

– Kommunene kjenner de lokale forholdene best, og jeg har tillit til at de gjør gode vurderinger i lokale saker, sier Jan Tore Sanner.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen