Styrker forutsigbarheten i kommunereformen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen er opptatt av at reformprosessen skal være så forutsigbar og enkel som mulig for kommunene. – Kommunereformen er ingen skrivebordsreform. Det er viktige spørsmål og lokale forhold som må avklares over hele landet. Nå styrker vi forutsigbarheten ytterligere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen vil blant annet avklare hva som skjer med kommuner som ligger utenfor og innenfor det distriktspolitiske virkeområde, hva som skjer med kommuner som befinner seg i ulike soner for differensiert arbeidsgiveravgift, og hva som skjer med kommuner som ligger i ulike soner for landbruksstøtte.

- Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden. Ni av ti kommuner utreder nå kommunesammenslåing, og det er viktig at rammene for reformen er så klare og forutsigbare som mulig, sier Sanner.

Kommuner som følger reformens tidsløp vil bli vedtatt sammenslått i Stortinget våren 2017. Deretter vil de nye og sammenslåtte kommunene være på plass fra 2020.

- Vi ønsker å skape forutsigbare rammer så kommunene kan diskutere hvordan de skaper det beste tilbudet for sine innbyggere fremover, sier Sanner.

Differensiert arbeidsgiveravgift og det distriktspolitiske virkeområdet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en overgangsordning for differensiert arbeidsgiveravgift og det distriktspolitiske virkeområdet som gjelder ved kommunesammenslåinger.

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og de ulike sonene for lavere avgift revideres jevnlig, som følge av at EU reviderer sitt regelverk for regionalstøtte. Neste revisjon er i 2021.

For sammenslåtte kommuner vil dagens grenser for støtte videreføres fra den nye kommunen er på plass til neste revisjon i 2021.

Landbruksstøtte

For landbruksstøtte blir soneplasseringen som gjaldt for hver enkelt kommune videreført også etter sammenslåingen.

Dersom det vedtas at en kommune skal overføres til et annet fylke, vil kommunen i utgangspunktet få samme soneplassering som gjelder i fylket den overføres til.

Det samiske forvaltningsområdet

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge. Utvalget skal levere sin utredning tidlig i 2016.

Mandatet slår fast at utvalget blant annet skal vurdere dagens ordning med et forvaltningsområde for samisk språk, prosedyrer for innlemmelse, og om det bør innføres et mer fleksibelt regelverk. Utvalget skal vurdere aktuelle løsninger i lys av det pågående arbeidet med å skape større og mer robuste kommuner.

Departementet har også utarbeidet forslag til midlertidige løsninger ved sammenslåinger mellom kommuner innenfor og utenfor det samiske forvaltningsområdet.

Dette vil kunne lette forhandlingene om kommunesammenslåinger i de berørte områdene. Forslaget er oversendt Sametinget som grunnlag for konsultasjoner.

Økonomiske virkemidler

Kommuner som slår seg sammen får et inndelingstilskudd, som tilsvarer basistilskuddene de i dag får som separate kommuner, samt regionalpolitiske tilskudd og småkommunetilskudd. Dette beholder de i 15 år før det trappes ned over 5 år. Dette gir den nye kommunen økonomisk forutsigbarhet.

Regjeringen har tidligere varslet at størrelsen på inndelingstilskuddet ved en sammenslåing i reformperioden beregnes ut fra inntektssystemet i 2016.

Det betyr at eventuelle endringer i inntektssystemet i perioden 2017-2019 ikke vil påvirke størrelsen på inndelingstilskuddet. Det vil heller ikke endringer i kommunenes kriterieverdier som gjør at de i perioden 2017-2019 ikke lenger mottar tilskudd eller kvalifiserer for tilskudd de tidligere ikke hadde.

Kommunenes inntektssystem oppdateres jevnlig for å tilpasses endringer i kommunenes kostnader, befolkningsutvikling og andre endringer. Regjeringen har varslet en gjennomgang av kommunenes inntektssystem i kommuneproposisjonen for 2017.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00