Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm 1380 fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken

Om ansettelseutvalget i Norges Bank

Jeg viser til brev 21. april 2020 fra Stortingets president, vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til skriftlig besvarelse:

«Mener statsråden ansettelsesutvalget i Norges Bank har hatt en tilfredsstillende oppfølging av offentlighetsloven når de har jobbet med en rekke kandidater som ikke sto oppført på den offisielle søkerlista til ny leder i NBIM?»

Svar:
Det er Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), jf. sentralbankloven § 2-13.

Derfor må Norges Bank selv vurdere hvordan den vil sikre størst mulig grad av åpenhet både om ansettelsesprosessen og bankens håndtering av forhold som er tatt opp i mediene den siste tiden. Finansdepartementet er klageinstans i saker om Norges Banks avgjørelser etter offentleglova, og departementet vurderer ikke spørsmål om bankens rettsanvendelse etter offentleglova utenom klagesaksbehandling.

Det er det stortingsoppnevnte representantskapet som fører tilsyn med Norges Bank. Representantskapets ansvar omfatter blant annet tilsyn med om bestemmelsene for virksomheten blir fulgt (sentralbankloven § 2-17 jf. § 4-1). Det ligger altså til representantskapet å vurdere om Norges Banks ansettelsesprosesser gjøres i tråd med relevant regelverk for ansettelsesprosesser, herunder offentleglova som Norges Bank også er omfattet av.

Representantskapet avholdt et ekstraordinært møte 22. april 2020 om blant annet bankens prosess for ansettelsen av ny daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Norges Banks hovedstyre mottok 23. april 2020 en rekke spørsmål fra representantskapet til skriftlig besvarelse. Banken er bedt om å svare på spørsmålene så raskt som mulig og senest 29. april 2020 av hensyn til representantskapets videre behandling. Spørsmålene omfatter også anvendelsen av offentleglova i ansesttelsesprosessen.

Med hilsen
Jan Tore Sanner

Til toppen