Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm 1392 fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad

Om prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen og politisk ledelse

Jeg viser til brev 22. april 2020 fra Stortingets president, vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad til skriftlig besvarelse:

«Kan statsråden bekrefte at det ikke har vært noen form for innblanding fra politisk ledelse i regjeringsapparatet i prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som leder av NBIM?»

Begrunnelse:
Nicolai Tangen fremstår faglig sett som en god og kvalifisert kandidat til å overta ledelsen av NBIM. Det har imidlertid blitt reist en rekke spørsmål til prosessen rundt Tangens ansettelse. Det er derfor av største viktighet å belyse alt dette fullt ut. Lederen av NBIM er helt avhengig av å nyte høy tillit både i og utenfor Norge. Det kan ikke hefte noen tvil og usikkerhet til en slik stilling. Oljefondet og forvaltningen av fondet er helt avhengig av bred tillit, og saken kan i verste fall utløse uheldige krav om økt politikerstyring av fondet og derved redusere avkastningen i årene fremover. For Tangens del bør det også være ønskelig å få belyst alle sakens aspekter rundt hans ansettelse. Bare slik kan han begynne i stillingen med den grad av arbeidsro og tillit som stillingen vil kreve.

Svar:
Det er Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), jf. sentralbankloven § 2-13.

Det følger av forarbeidene til sentralbankloven, Prop. 97 L (2018-2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) punkt 6.4, at departementet:

  • skal kunne komme med innspill til kvalifikasjonskravene som blir lagt til grunn i forbindelse med utlysningen av stillingen som daglig leder av bankens forvaltning av SPU
  • bør bli orientert om aktuelle kandidater før hovedstyret fatter endelige beslutning.

En slik dialog mellom Finansdepartementet og Norges Bank må ses i lys av at oppgaven med å forvalte SPU er delegert til banken i henhold til mandat for forvaltningen av SPU fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om Statens pensjonsfond § 3 annet ledd og § 10 første ledd. I forvaltningen av SPU er Norges Bank underlagt Finansdepartementet.

Finansdepartementet mottok utkast til stillingsannonse fra Norges Bank 3. januar og ga innspill til dette 7. januar. Forut for dette – 10. desember 2019 – hadde departementet et møte med Norges Banks rekrutteringsfirma, Russel Reynolds, om departementets styring av forvaltningen av SPU og om kompetansekrav til lederen av bankens forvaltning av SPU. Møtet var initiert av rekrutteringsfirmaet, som ønsket et møte med departementet som oppdragsgiver for forvaltningen av SPU.

28. februar ble departementet orientert om aktuelle kandidater. Finansdepartementet ba 3. mars om en vurdering av aktuelle kandidaters kvalifikasjoner opp mot kravene i stillingsutlysningen. Departementet påpekte videre at i den grad det kan være snakk om kandidater som er eller vil være helt eller delvis bosatt i utlandet, kan dette ha betydning for skatteplikten til både Norge og utlandet. Departementet ba Norges Bank klargjøre at vedkommende ville ha tilstrekkelig tilstedeværelse i Norge til å ivareta den daglige ledelsen av NBIM, samt de skattemessige sidene ved delvis bosted utenfor landet.

Departementet mottok 17. mars Norges Banks redegjørelse, vedlagt en utredning som Norges Bank hadde bestilt 4. mars fra et advokatfirma om de skattemessige forholdene knyttet til den aktuelle kandidaten. Banken orienterte i oversendelsen også om kandidatens bosituasjon og forventninger om hvordan en eventuell tilsetting vil påvirke bosituasjonen.

23. mars hadde jeg en telefonsamtale med sentralbanksjefen for å forsikre meg om at Norges Bank hadde gjort tilstrekkelige undersøkelser om egnethet opp mot de kvalifikasjonskravene som var stilt og om fremtidige spørsmål som en kunne regne med at ville komme, for eksempel skattemessige forhold. Rammen for samtalen var selvsagt at det er hovedstyrets ansvar å ansette daglig leder for bankens forvaltning av SPU. Samtalen krevde ikke oppfølginger fra verken departementet eller Norges Bank.

Med hilsen
Jan Tore Sanner

Til toppen