Svar på spm. 857 fra Sigbjørn Gjelsvik

Skatteendringer i perioden 2013-2018

Jeg viser til brev 2. februar 2018 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik:

«Kan statsråden gi en oversikt over provenyet/kronevirkningen av alle skatteendringer i regjeringsperioden (2013-2018) samlet, fordelt på hver enkelt skatt, fordelt på hver person i ulike inntektsintervaller og fordelt på hver person i ulike formuesintervaller?

Begrunnelse:
Endringene bes oppgitt i 2018-kroner der man fremskriver skatteregimet for 2013 til situasjonen i 2018 og sammenligner dette med gjeldende skatteregime. Det kan brukes samme inntektsintervaller som i Dokument nr. 15:788 (2016-2017) eller annen hensiktsmessig inndeling. Det bør brukes hensiktsmessige formuesintervaller.»

Svar:
De samlede skatte- og avgiftsendringene under regjeringen Solberg til og med Nasjonal­budsjettet 2018 fordelt på ulike skatte- og avgiftskategorier er summert i tabell 1. I tabellen er provenyvirkningene av de årlige vedtatte skatte- og avgiftsendringene (beregnet i forhold til et referansealternativ med videreføring av foregående års regler) prisjustert til 2018-nivå og lagt sammen.

Tabell 1 Skatte- og avgiftsendringer under Solberg-regjeringen til og med vedtatt budsjett for 2018. Mrd. 2018-kroner.

Skatteart

Endring

Inntektsskatt personer

-13,8

Formuesskatt

-6,1

Arveavgift

-2,2

Næringsbeskatning

-8,8

Merverdiavgift

1,0

Miljørelaterte avgifter

5,7

herav bilavgifter

-0,8

Andre særavgifter, toll

0,4

herav bilavgifter

-1,1

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-0,6

Sum   skatte- og avgiftsendringer

-24,3

Kilde: Finansdepartementet.

Departementet kan kun gi anslag på gjennomsnittlige skatteendringer (inntekts- og formuesskatt) per person i ulike inntekts- eller formuesintervaller. Endringer i selskapsskatten og avgiftene inngår ikke i analysen. Analyser som omfatter skatteendringer over flere år er komplekse og tidkrevende, og usikkerheten i analysene øker jo flere år analysen dekker. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører derfor slike analyser kun for vedtatte skatteregler og begrenset til den enkelte stortingsperiode. De flerårige analysene dekker kun stortingsperioden 2013-2017.  I tillegg vises nedenfor anslag på gjennomsnittlig endring i skatt etter inntekt og formue for det vedtatte 2018-budsjettet.   

Anslag for skatteendringer i perioden 2013-2017 er basert på SSBs beregninger med skattemodellen LOTTE-Skatt av skatteendringer i fireårs­perioden 2014-2017. I beregningene er skattereglene i 2013 fremført til 2017-nivå for å anslå hva skatten ville vært i 2017 med 2013-regler. Dette gjøres ved å justere alle beløpsgrensene (fradrag og innslagspunkt) som gjaldt i 2013 til 2017 med anslag for årlig lønnsvekst. Skatteberegningen med fremførte 2013-regler sammenlignes så med en beregning hvor skattesystemet i 2017 legges til grunn. Differansen mellom disse to beregningene illustrerer dermed den samlede virkningen av vedtatte skatteendringer for 2014, 2015, 2016 og 2017. Det er tatt utgangspunkt i befolkningssammensetningen, inntekter og formue slik disse er anslått for 2017.

Beregningen for 2013-2017 inkluderer alle endringer i inntekts- og formuesskatten til personer som har vært mulig å regne på i modellen. Beregningene gir et anslag på en samlet proveny som er om lag 21,5 mrd. kroner lavere påløpt i 2017 enn hva det ville vært med skattesystemet i 2013. Av dette utgjør forskjellen i formueskatten om lag 5,6 mrd. kroner påløpt.

Enkelte endringer i perioden 2013-2017 inngår ikke i beregningen fordi de ikke inngår i LOTTE-Skatt. Det gjelder blant annet følgende endringer i personbeskatningen:

  • ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon innført i 2017
  • fradrag i inntektsskatten for personer med aksjeinnskudd som faller inn under skatteinsentivordningen for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper
  • ordningen med utsatt betaling av formueskatt for eiere av virksomheter
  • økt skjermingsrente i aksjonær- og deltakermodellen
  • økninger i påslaget i normrenten
  • økningen i samlet sparebeløp i BSU fra 200 000 til 300 000 kroner
  • skattlegging av lån fra selskap til personlig aksjonær

I beregningene for virkningene av skatteendringene for 2018 er skattereglene i 2018 sammenlignet med referansesystemet for 2018 (2017-regler justert til 2018-nivå). Beregningene inkluderer alle skatteendringer for personer som det har vært mulig å regne på i SSBs skattemodell LOTTE-Skatt, til sammen en netto skattelettelse på om lag 1,6 milliarder kroner. Av dette utgjør endringene i formuesskatten om lag 0,8 mrd. kroner.

Enkelte endringer i skatten på inntekt for personer i 2018 inngår ikke i beregningen. Det gjelder innstramminger i reglene for fradrag for, og arbeidsgivers skattefrie dekning av, merutgifter til kost og losji, redusert beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap, fjerning av skattefritt hyretillegg, redusert rabatt for elbiler i firmabilbeskatningen og skattlegging av kortidsutleie av egen bolig.

Endringer i selskapsbeskatningen, arveavgiften, merverdiavgiften og særavgiftsendringene er ikke medregnet i noen av beregningene. Endret skattebelastning som følge av tilpasninger til nye skatteregler i perioden framgår heller ikke av analysene.

Tabell 2 og 3 viser fordelingsvirkninger av skatteendringene for henholdsvis perioden 2013-2017 og 2018 etter bruttoinntektsintervaller for alle personer 17 år eller eldre.

Tabell 2 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for alle personer som er 17 år eller eldre etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for skatteendringer er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Bruttoinntekt

Antall

Gjennom-snittlig skatt i 2017.

Prosent

Gjennom-snittlig skatt i 2017.

Kroner

Gjennom-snittlig endring i skatt   2013-2017. Kroner

Endring   2013-2017 i pst. av brutto-inntekten 2017

Herav: Gjennom-snittlig endring i formues-skatt. Kroner

0 - 150 000 kr

573 200

5,0

3 100

-800

-1,3

-300

150 000 - 200   000 kr

244 400

6,4

11 300

-1 900

-1,1

-500

200 000 - 250   000 kr

317 200

10,0

22 500

-3 000

-1,3

-600

250 000 - 300   000 kr

347 500

14,6

40 200

-3 200

-1,2

-700

300 000 - 350   000 kr

359 800

17,6

57 300

-3 300

-1,0

-900

350 000 - 400   000 kr

344 800

20,0

75 000

-3 700

-1,0

-900

400 000 - 450   000 kr

342 400

21,7

92 200

-4 100

-1,0

-900

450 000 - 500   000 kr

313 600

22,9

108 500

-4 400

-0,9

-800

500 000 - 600   000 kr

504 900

24,2

132 300

-5 400

-1,0

-900

600 000 - 750   000 kr

407 900

26,6

177 100

-7 900

-1,2

-1 400

750 000 - 1   mill.kr

277 300

29,9

255 500

-9 800

-1,1

-1 900

1 mill. kr og   over

222 800

35,7

585 800

-20 700

-1,3

-9 300

I alt

4 255 700

24,7

112 300

-5 100

-1,1

-1 300

               

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 3 Anslått skatt i referansen for 2018 og endring i skatt i 2018 for alle personer som er 17 år eller eldre etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for skatteendringer er regnet i forhold til referansesystemet for 2018.

Bruttoinntekt

Antall

Gjennom-snittlig skatt i referansen.

Prosent

Gjennom-snittlig skatt i referansen.

Kroner

Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner

Endring i pst.   av brutto-inntekten

Herav: Gjennom-snittlig endring i formues-skatt. Kroner

0 - 150 000 kr

560 200

4,9

3 000

-100

-0,1

-100

150 000 - 200   000 kr

236 500

6,2

11 000

-300

-0,2

0

200 000 - 250   000 kr

307 000

9,4

21 100

-400

-0,2

0

250 000 - 300   000 kr

337 800

14,0

38 500

-300

-0,1

0

300 000 - 350   000 kr

356 600

17,1

55 700

-300

-0,1

0

350 000 - 400   000 kr

340 000

19,6

73 300

-300

-0,1

-100

400 000 - 450   000 kr

341 500

21,4

91 000

-300

-0,1

-100

450 000 - 500   000 kr

314 900

22,6

107 300

-300

-0,1

-100

500 000 - 600   000 kr

526 500

24,0

131 300

-300

-0,1

-100

600 000 - 750   000 kr

445 900

26,3

174 600

-400

-0,1

-200

750 000 - 1   mill.kr

302 400

29,6

252 800

-600

-0,1

-200

1 mill. kr og   over

242 500

35,7

571 600

-1 700

-0,1

-1 800

I alt

4 312 000

24,7

114 900

-400

-0,1

-200

               

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 4 og 5 viser fordelingsvirkninger av skatteendringene for henholdsvis perioden 2013-2017 og 2018 etter intervaller for beregnet nettoformue for alle personer 17 år eller eldre.

Tabell 4 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for alle personer som er 17 år eller eldre etter beregnet nettoformue. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for skatteendringer er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Beregnet   nettoformue

Antall

Gjennom-snittlig nettoformue. Kroner

Gjennom-snittlig bruttoinntekt. Kroner

Gjennom-snittlig skatt i 2017. Kroner

Gjennom-snittlig endring i skatt   2013-2017. Kroner

Herav: Gjennom-snittlig endring i formues-skatt. Kroner

negativ

981 500

-575 800

415 200

95 100

-3 000

0

0-500 000

1 117 700

129 600

287 900

58 300

-2 600

0

500 000 - 1   mill. kr.

337 600

743 200

466 900

108 900

-4 000

-100

1 mill. - 5   mill. kr.

1 522 400

2 432 000

506 800

124 900

-5 700

-1 100

5 mill. - 10   mill. kr.

227 200

6 664 900

729 900

215 900

-12 900

-6 300

10 mill. - 50   mill. kr.

64 300

16 858 900

1 356 100

485 500

-23 600

-16 300

50 mill. - 100 mill. kr.

3 200

68 820 700

3 329 800

1 392 500

-72 300

-91 000

Over 100 mill. kr.

1 700

317 160 800

8 751 500

4 748 700

-539 500

-601 100

I ALT

4 255 700

1 617 400

455 100

112 300

-5 100

-1 300

1 Omfatter beregnet bruttoformue fratrukket bruttogjeld. Beregnet bruttoformue inkluderer formuesverdier uten formelle verdsettingsrabatter for primærbolig, sekundærbolig, næringseiendom og aksjer og driftsmidler. For øvrig benyttes ligningsverdier.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 5 Anslått skatt i referansen for 2018 og endring i skatt i 2018 for alle personer som er 17 år eller eldre etter beregnet nettoformue. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for skatteendringer er regnet i forhold til referansesystemet for 2018.

Beregnet   nettoformue

Antall

Gjennom-snittlig nettoformue. Kroner

Gjennom-snittlig bruttoinntekt. Kroner

Gjennom-snittlig skatt i 2017. Kroner

Gjennom-snittlig endring i skatt   2013-2017. Kroner

Herav: Gjennom-snittlig endring i formues-skatt. Kroner

negativ

1 017 800

-613 700

433 700

100 100

-100

0

0-500 000

1 128 300

131 300

296 100

59 900

-200

0

500 000 - 1   mill. kr.

343 800

743 100

478 600

111 600

-200

0

1 mill. - 5   mill. kr.

1 523 300

2 430 100

518 000

127 500

-400

-100

5 mill. - 10   mill. kr.

228 000

6 666 700

739 500

218 600

-900

-500

10 mill. - 50   mill. kr.

65 600

16 893 700

1 328 000

479 900

-2 300

-2 900

50 mill. - 100 mill. kr.

3 400

68 522 100

2 889 000

1 266 300

-13 200

-23 500

Over 100 mill. kr.

1 800

313 884 600

7 300 300

4 324 500

-120 000

-149 800

I ALT

4 312 000

1 601 800

465 600

114 900

-400

-200

1 Omfatter beregnet bruttoformue fratrukket bruttogjeld. Beregnet bruttoformue inkluderer formuesverdier uten formelle verdsettingsrabatter for primærbolig, sekundærbolig, næringseiendom og aksjer og driftsmidler. For øvrig benyttes ligningsverdier.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Det gjøres oppmerksom på at anslagene for perioden 2013-2017 og anslagene for 2018 ikke kan sammenlignes direkte. Personene i de ulike inntektsintervallene er ikke de samme, kronebeløpene gjelder ulike år, referansene for skatteendringene er forskjellige, og det er noen forskjeller i hvordan beløpsgrenser i skattesystemet framskrives.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen