Dokument

Svar på spørsmål om fargene i det norske flagget

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Morten Wold om fargekodene til det norske flagget.

Skriftlig spørsmål nr. 2262
Datert 16.05.2023

Fra representanten Morten Wold, Frp til utenriksministeren

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren:

Hvilke fargekoder i rødt, hvitt og blått er gjeldende for bruk i det norske flagget, når og av hvem ble disse besluttet, er de offentliggjort og eventuelt hvor og hvordan – og er det bestemt når de gjøres gjeldende, om så ikke allerede er skjedd?

Utenriksministerens svar:

Norges flagg er et av våre viktigste nasjonale symboler, og engasjement rundt flagget er alltid positivt. Utenriksdepartementet har ansvaret for Lov om Norges Flag (flaggloven) og Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget (flaggforskriften). Disse bestemmelsene regulerer både flaggets utforming og statens bruk av statsflagget.

Flaggets farger er bestemt ved lov. I Flaggloven §1, jfr. flaggforskriftens § 1, slås det fast at rødfargen skal være «høyrød»,  med «et mørkeblaat, og af en hvid Kant indfattet Kors».Ytterligere beskrivelse av fargene er ikke gitt.

Å fastsette fargekoder i hht. de mange ulike fargemodellene som finnes, som f.eks. PMS-systemet, RGB og CMYK, er meget krevende tekniske prosesser, hvor det må tas høyde for en rekke ulike variabler som materialer og ulike materialkvaliteter til belysning, og hvor variasjoner i disse forutsetningene vil gi forskjellig resultat.

Jeg er opptatt av at vi ikke skaper unødvendig byråkrati eller kompliserte regler for flagget vårt. Flaggprodusentene selv har funnet frem til gode løsninger for de flaggene de produserer. På denne bakgrunn synes det ikke å være noe utbredt behov for en lov- eller regelfesting av fargekoder.

For Utenriksdepartementets eget bruk baserer vi oss på de fargekoder som også benyttes av Forsvaret. Det er disse fargekodene som er gjengitt på nettsiden regjeringen.no.  Det må understrekes at disse fargekodene bare er en veiledning og et utgangspunkt når flaggets farger skal gjengis, siden fargekodene vil måtte justeres ut fra ulike faktorer som bl.a. materialkvalitet og belysning. Uansett vil det også være nødvendig å gjøre en visuell vurdering av resultatet. Av samme grunn behøver heller ikke nødvendigvis de øvrige fargekodene det vises til i spørsmålet å være uriktige, men et utrykk for ulike forutsetninger som ble lagt til grunn da fargene ble definert.