Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

TBU: Hovedpunkter fra rapporten etter inntektsoppgjørene 2017

Beregningsutvalget la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets mellomoppgjør 20. februar og en endelig utgave 31. mars, jf. NOU 2017: 10. I denne rapporten gis en oversikt over hovedtrekkene i årets mellomoppgjør.

Rapporten finner du her 

Hovedpunkter i rapporten

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten. I tillegg til overheng og avtalte tillegg gjengitt nedenfor, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2017. Betydningen av disse elementene varierer mellom områdene, jf. vedleggstabell. 

Ved mellomoppgjøret i 2017 anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,4 prosent i 2017. 

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsoverhenget til 2017 1,1 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2016 til 2017 på 1,4 prosentpoeng. For NHO-bedrifter i industrien i alt er lønnsoverhenget også 1,1 prosent.

For Virke-bedrifter i varehandel er overhenget 0,9 prosent. Sammen med garantitilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2016 til 2017 på 1,4 prosentpoeng.

I staten er overhenget 1,5 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2016 til 2017 på 2,0 prosentpoeng. 

For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området er overhenget 0,9 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å bidra til årslønnsveksten fra 2016 til 2017 med 2,2 prosentpoeng. 

I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene er overhenget 0,6 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten med om lag 2,3 prosentpoeng. 

I helseforetakene er overhenget beregnet til 1,6 prosent. Sammen med sentrale og lokale tillegg gir dette en årslønnsvekst fra 2016 til 2017 på 2,7 prosent før bidrag fra lønnsglidningen i 2017. Justert for konflikten i 2016 var overhenget til 2017 1,1 prosent. Dette gir en årslønnsvekst fra 2016 til 2017 på 2,2 prosent før bidrag fra lønnsglidningen i 2017. 

For ansatte i finanstjenester er overhenget 0,9 prosent. Sammen med de avtalte lønnstilleggene er dette beregnet å bidra til årslønnsveksten fra 2016 til 2017 med om lag 1,4 prosentpoeng. 

Kontaktperson

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:
Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå
Tlf. 21 09 48 08/488 82 950  
E-post: adne.cappelen@ssb.no

Vedleggstabell 

Årslønnsvekst fra året før i prosent dekomponert1 i overheng, tarifftillegg og lønnsglidning. 

           

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Industriarbeidere i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,1

3,5

3,0

2,5

2,0

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,3

1,2

1,2

1,0

1,0

1,1

- Tarifftillegg

1,0

0,4

0,7

0,2

0,4

0,3

- Lønnsglidning

1,8

1,9

1,1

1,3

0,6

 

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,1

4,3

3,2

2,5

2,2

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,8

2,1

1,4

1,3

1,5

1,1

- Lønnsglidning

2,3

2,2

1,8

1,2

0,7

 

Virke-bedrifter i varehandel:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,3

4,0

3,5

3,3

2,5

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,0

0,7

1,0

1,0

0,7

0,9

- Tarifftillegg

1,2

1,1

0,5

0,4

0,2

0,0

- Garantitillegg

0,3

0,2

0,6

0,4

0,5

0,5

- Lønnsglidning

0,8

2,0

1,4

1,5

1,1

 

Finanstjenester3:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,4

6,1

3,2

4,3

2,5

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,3

1,1

1,3

1,1

1,1

0,9

- Tarifftillegg

1,2

0,4

1,0

0,4

0,2

0,5

- Lønnsglidning

0,9

4,6

0,9

2,8

1,2

 

Statsansatte:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,1

3,5

3,4

2,8

2,45

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,1

2,2

0,8

2,0

0,4

1,56

- Tarifftillegg

2,4

0,7

2,0

0,1

1,65

0,5

- Lønnsglidning

0,6

0,6

0,5

0,7

0,45

 

Kommuneansatte2:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,1

3,7

3,22

3,32

2,5

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,8

2,4

0,6

1,8

0,7

0,9

- Tarifftillegg

2,6

0,7

2,1

0,9

1,4

1,1

- Lønnsglidning

0,6

0,6 

0,6

0,6

0,4

 

Undervisningsansatte i kommunene:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,0

3,2

2,32

3,92

2,5

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,7

2,5

0,3

2,6

0,6

0,9

- Tarifftillegg

2,9

0,6

2,0

1,0

1,5

1,3

- Lønnsglidning

0,4

0,1

0

0,3

0,4

 

Kommuneansatte eksklusiv undervisningsansatte:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,1

3,9

3,72

3,22

2,5

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,8

2,3

0,6

1,6

0,7

0,9

- Tarifftillegg

2,6

0,7

2,1

1,1

1,5

1,1

- Lønnsglidning

0,7 

0,9

1,0

0,5

0,3

 

Spekter, helseforetakene:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,7

3,8

3,4

2,7

2,04

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,8

1,0

0,7

1,2

0,4

1,67

- Tarifftillegg

2,9

2,3

2,5

1,4

1,54

1,1

- Lønnsglidning

0,0

 0,5 

0,2

0,1

0,1

 

Spekter, øvrige virksomheter:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,2

3,6

3,3

2,7

2,4

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,2

1,2

0,8

0,8

0,6

0,6

- Tarifftillegg

2,8

2,2

2,4

1,8

1,7

1,7

- Lønnsglidning

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

 

* Tarifftilleggene for 2017 er anslag basert på anbefalte/vedtatte oppgjør så langt.

1    Pga. strukturendringer eller avrunding vil ikke alltid summen av tarifftillegg, overheng og glidning summere seg til det tallet som er oppgitt som samlet årslønnsvekst.

2    Kommuneansatte omfatter også undervisningsansatte. For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisningsansatte. Konflikten har trukket opp årslønnsveksten i 2015 for kommuneansatte med 0,2 prosentpoeng og for undervisningsansatte med 0,9 prosentpoeng. For øvrige ansatte er ikke årslønnsveksten i 2015 påvirket.

3    Det er utarbeidet en revidert tidsserie for finanstjenester. Se nærmere omtale i vedlegg 2 i NOU 2017: 10.

4    For ansatte i konflikt i 2016 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2016 ned med 0,4 prosentpoeng. 

5    Årslønnsveksten for gruppene på avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat er beregnet til 2,2 prosent, herav lønnsglidning 0,4 prosent. Årslønnsveksten for gruppene på avtalen med Akademikerne er beregnet til 2,5 prosent, herav lønnsglidning 0,5 prosent.

6    Lønnsoverhenget for gruppene på avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat er beregnet til 1,4 prosent, og lønnsoverhenget for gruppene på avtalen med Akademikerne er beregnet til 1,7 prosent.

7    For ansatte i konflikt i 2016 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk overhenget til 2017 opp med 0,5 prosentpoeng.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, KS, Spekter, NHO og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Til toppen