Verden blir ikke tryggere med et atomvåpenforbud

Innlegg i Bergens Tidende, bt.no, 26. oktober 2016

Vi arbeider for en verden fri for atomvåpen. Nedrustning og ikke-spredning er nøkkelen til dette. En forbudsresolusjon i FN, som ikke støttes av noen av de landene som faktisk har kjernevåpen, er ikke løsningen.

I et innlegg i BT mandag 24. oktober tar Per Nergaard, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, til orde for at Norge må støtte en resolusjon i FN om å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Han mener i tillegg at regjeringen ikke følger Stortingets vedtak om at Norge skal være en pådriver i arbeidet mot atomvåpen. Det første er jeg uenig i og det andre er feil.

Atomvåpen kan ikke fjernes ensidig

De fleste forstår at kjernevåpen ikke kan sammenliknes med klasevåpen eller miner slik Nergaard gjør. Den internasjonale kampen mot miner kan kjempes skritt for skritt fordi vi kan leve med at noen få land sitter igjen med miner samtidig som hele resten av verden blir tryggere. Men med atomvåpen er logikken omvendt. Vi blir ikke tryggere om kun et fåtall land har atomvåpen, vi blir mindre trygge. Skal vi lykkes å skape en verden uten kjernevåpen, må alle kjernevåpenstatene delta i et forpliktende samarbeid. Dette er det dessverre liten interesse for i dag. Land som Russland og spesielt Nord-Korea går snarere i motsatt retning.

Nato vil ha atomvåpen som avskrekking

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har vært tydelig på det som også er nedfelt i alliansens sikkerhetspolitiske grunnlagsdokument: Så lenge land utenfor Nato har atomvåpen, må også Nato ha dem som del av sin avskrekking. Bare slik kan Nato forbli en reell og troverdig forsvarsallianse i en stadig mer krevende verden. Dette er politikk som Norge har vært med på å utforme og som vi mener er viktig for norsk sikkerhet.

Norge tar realistiske initiativ til nedrustning

Det er store utfordringer på nedrustningsområdet. Å redusere antallet kjernevåpen og hindre spredning av atomvåpen til flere land er de viktigste. Norge har tatt et konkret initiativ for å fremme nedrustning gjennom å legge frem en egen resolusjon om verifikasjon i FNs nedrustningskomite. For at gjensidig nedrustning skal være mulig, må man også ha tillit til at motparten lever opp til sine forpliktelser. Å kunne kontrollere at nedrustningen faktisk skjer er avgjørende for tilliten til internasjonale nedrustningsavtaler. Det norske initiativet har fått bred støtte fra mange land, også land med kjernevåpen.

I tråd med Stortingets vedtak

Stortingsvedtaket fra i vår ligger til grunn for regjeringens arbeid med nedrustning og ikke-spredning: Å arbeide for en verden uten kjernevåpen og være en troverdig og pålitelig alliert i Nato. Det er ikke aktuelt for regjeringen å gå akkord med våre forpliktelser i Nato, men dette er ikke til hinder for en aktiv norsk rolle for nedrustning og ikke-spredning. Vi skal arbeide langsiktig for et juridisk rammeverk som regulerer kjernevåpen på grunnlag av en irreversibel, verifiserbar og gjensidig nedrustningsprosess innenfor rammene av ikke-spredningsavtalen (NPT). Først reell og verifiserbar nedrustning og så et juridisk rammeverk. Ikke motsatt. Det er faktisk ikke slik i denne saken at faktorenes orden er likegyldig. Og det vil være styrende for regjeringens stemmegiving i FN denne høsten.

Til toppen