Opphever vedtak om stans i lisensfelling av ulv

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er bekreftet at en genetisk verdifull ulv, som befant seg i et nærmere avgrenset område i Rendalen og Engerdal kommuner i Hedmark fylke, er drept ulovlig. Klima- og miljødepartementet opphever derfor vedtaket om stans i lisensfellingen som ble iverksatt før helgen for å beskytte ulven.

Det er enighet mellom norske og svenske myndigheter om at tiltak er nødvendig for å bedre den genetiske situasjonen for ulv. Genetisk verdifulle ulver skal, så langt det er mulig, unntas fra lisensfelling. 

-  Det er viktig for ulvens overlevelse på sikt i Skandinavia at genetisk viktige individer som vandrer inn fra Russland/Finland kan etablere seg i Norge og inngå i reproduksjonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

-  Den aktuelle ulven er nå dessverre bekreftet død. Det er derfor ikke lenger grunnlag for å stanse lisensfellingen av ulv i et avgrenset område i Rendalen og Engerdal kommuner, sier han. 

Vedtak om stans i lisensfellingen

Klima- og miljødepartementet gjorde sitt vedtak om stans i lisensfellingen av ulv i et nærmere avgrenset område i Rendalen og Engerdal kommuner i Hedmark fylke den 18. desember 2015. Ulven befant seg på dette tidspunktet sør i Engerdal kommune. Siste DNA-analyse viste at ulven var om lag to kilometer nord for gjeldende ulvesone. 

Parallelt er det arbeidet intensivt med avklaring av ulvens videre bevegelser. Departementet har fortløpende vurdert behovet for eventuelle endringer i områdeavgrensingen basert på utvikling i overvåkingsarbeid og DNA-analyser. 

Ulven er død

Det videre arbeidet med kartlegging av denne ulvens bevegelser resulterte i blant annet blodfunn som ga mistanke om av ulven ikke lenger var i live. DNA-analyser viser at blodet stammer fra det aktuelle genetisk verdifulle ulveindividet. Ulven er bekreftet drept ulovlig. 

-  Det er politiet som nå følger opp denne saken videre: Jeg vil ikke på nåværende tidspunkt kommentere noe ytterligere omkring omstendighetene, sier Helgesen. 

Ettersom ulven nå er bekreftet død, bortfaller grunnlaget for departementets vedtak om stans i lisensfellingen av ulv i det aktuelle området. Klima- og miljødepartementet opphever derfor vedtaket av 18. desember 2015. Dermed trer igjen departementets klageavgjørelse av 10. juli 2015 i kraft. Lisensjegere plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote mv. via Fylkesmannen. 

Finsk/russisk innvandrer

DNA-analyser påviste at en finsk-russisk ulv i midten av november befant seg i Jämtlands län i Sverige. Ulven ble senere påvist flere ganger på vandring videre sørover til Dalarna län på svensk side av riksgrensen. Senere krysset ulven riksgrensen og vandret inn til Norge sør i Engerdal kommune. 

Dagens skandinaviske ulvestamme har en smal genetisk base, er relativt liten og isolert fra andre populasjoner. Innavlsnivået er som følge av dette svært høyt. I 2012 ble det fastsatt felles retningslinjer mellom Miljødirektoratet (daværende Direktoratet for naturforvaltning) og Naturvårdsverket om forvaltning av genetisk verdifulle individer i den skandinaviske ulvepopulasjonen. Det er blant annet enighet om at genetisk verdifulle ulveindivider så langt det er mulig skal unntas fra skadefelling og lisensfelling. Disse retningslinjene ligger til grunn for norsk forvaltning av ulv, og viktigheten av dette er også presisert overfor landets rovviltnemnder. 

Lenker:

Klima- og miljødepartementets vedtak av 18. desember 2015 om stans i lisensfellingen av ulv

Klima- og miljødepartementets vedtak av 22. desember 2015 om oppheving av vedtak av 18. desember 2015

Miljødirektoratets nyhetssak

Politiets nyhetssak