Utredning fra Jernbaneverket: Elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen bør vurderes først

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- En felles driftsform for alle jernbanestrekningene ville gjort jernbanen mer effektiv og fleksibel, og dermed mer konkurransedyktig sammenliknet med annen type transport. Med denne utredningen har vi fått et nyttig innspill. Jernbaneverket går inn for å se nærmere på elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen først, mens det kan være flere alternativer for driftsform på Nordlandsbanen på lengre sikt. Alt dette skal Samferdselsdepartementet nå se nærmere på.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag har mottatt en utredning fra Jernbaneverket om strategi for driftsform på de ikke-elektrifiserte banene. Utredningen tar i første rekke for seg Rørosbanen, Solørbanen, Nordlandsbanen og Raumabanen.

- Regjeringen er i full gang med tiltak for å gjøre jernbanen til et naturlig valg for pendlere og vareeiere. Vi har styrket vedlikeholdet av jernbanenettet de siste to årene og ny infrastruktur med større kapasitet og reduserte reisetider bygges ut i fullt tempo. Innfasingen av det nye signal- og sikringssystemet ERTMS er så smått i gang. ERTMS vil gjøre togtrafikken både mer effektiv og driftsstabil. Å elektrifisere eller benytte andre driftsformer på de ikke-elektrifiserte banelinjene kan blant annet åpne opp for nye persontogtilbud og godstogruter, sier samferdselsministeren.    

Elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen bør vurderes først
Jernbaneverket anbefaler at det umiddelbart bør vurderes å elektrifisere Røros -og Solørbanen. Godstogene som kjører mellom Oslo og Trondheim får da en alternativ rute når Dovrebanen må stenge på grunn av planlagte arbeider eller uforutsette hendelser. I tillegg vil en elektrifisering kunne ha positiv effekt for kjøretid, punktlighet og tilbudsutvikling for persontog.

Elektrifiseringen av de to banene vil gi reduserte drivstoffutgifter for både person- og godstogselskapene. En elektrifisering vil også gi nedgang i klimagassutslippene. Alt dette bidrar til å styrke de to banestrekningenes konkurranseevne overfor annen transport.

Kostandene ved en elektrifisering av Røros- og Solørbanen er anslått til om lag 7 milliarder kroner. En ytterligere utredning er nødvendig for å få et mer sikkert anslag på kostnadene.

Åpner også for andre driftsformer på Nordlandsbanen og Raumabanen

For Nordlandsbanen og Raumabanen anbefaler Jernbaneverket å vurdere elektrifiseringsløsninger eller andre løsninger som hydrogen- eller batteridrevne lokomotiver. Jernbaneverket anbefaler å se nærmere på disse to strekningene i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Videre prosess
Samferdselsdepartementet tar Jernbaneverkets utredning om strategi for driftsform på de ikke-elektrifiserte strekningene med i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029.  

Les utredningen fra Jernbaneverket her (pdf). 


For mer informasjon – ta kontakt via: Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)