Utredning om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren til finansminister Siv Jensen. Utredningen inneholder utkast til lovregler om krisehåndtering og offentlig administrasjon av skadeforsikringsforetak, livsforsikringsforetak og pensjonsforetak.

Banklovkommisjonens leder Erling Selvig overleverte i dag Banklovkommisjonens utredning nr. 31, NOU 2018: 3 Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren.

– Jeg er glad for at Banklovkommisjonen har foretatt en grundig gjennomgang av regelverket for krisehåndtering av forsikrings- og pensjonsforetak. På forsikringsområdet har vi ikke EU-regler om krisehåndtering, slik vi har for banker. Vi står derfor friere i nasjonal lovgivning til å utforme regelverket på en hensiktsmessig måte, sier finansminister Siv Jensen.

Utredningen vil nå bli sendt på høring. I sin forrige utredning, NOU 2016: 23 Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren (utredning nr. 30), utredet Banklovkommisjonen regler om krisehåndtering i banker og kredittforetak. Med utredningen som legges frem i dag om krisehåndtering i forsikring, har Banklovkommisjonen utredet regler om krisehåndtering for alle deler av finanssektoren. En lovproposisjon som følger opp Banklovkommisjonen forrige utredning (nr. 30) er nå til behandling i Stortinget.

Med utredningen som overleveres i dag, avslutter Banklovkommisjonen sitt arbeid. Banklovkommisjonen ble opprettet i 1990 for å modernisere, samordne og revidere finanslovgivningen. Kommisjonen har fått mange tilleggsoppdrag underveis, og har levert i alt 31 utredninger.

– Banklovkommisjonen har vært en uvurderlig bidragsyter i departementets arbeid med å få frem ny lovgivning i takt med utviklingen på finansområdet. At kommisjonen har levert 31 utredninger på oppdrag fra departementet, sier mye om hvor godt Banklovkommisjonen har fungert. Når Banklovkommisjonen nå avslutter sitt arbeid, vil jeg rette en stor takk til medlemmene, sekretariatet og ikke minst lederen av kommisjonen for fremragende innsats gjennom mange år, sier finansminister Siv Jensen.  

 Les mer:

Nett-tv 28 års utredningsarbeid avsluttes med Banklovkommisjonens 31. rapport

Se sendingen her

Se sendingen her