Utvalg skal se på særorganene i politiet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på funksjon og kapasitet for politiets særorganer. Utvalget skal også foreta en vurdering av politiets nasjonale beredskapsressurser.

1. januar 2016 gikk politiet fra 27 til 12 politidistrikter i Norge, og særorganene må tilpasses den nye organisasjonsstrukturen. Det nedsatte utvalget skal se på hvordan dette kan gjøres, og også vurdere hvordan politiets nasjonale beredskapsressurser best kan utnyttes og være en felles ressurs for hele landet. 

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et kompetent utvalg som skal vurdere særorganene og beredskapsressursene i politiet. Det er et spennende og viktig arbeid utvalget har foran seg, og jeg gleder meg til å se hva de kommer fram til, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Utvalget skal levere sin utredning våren 2017.

Følgende personer oppnevnes til utvalget som skal gjennomgå særorganene og beredskapsressursene i politiet:

  1. Anne Cathrine Frøstrup, direktør, Hønefoss, leder
  2. Elisabeth Maråk Støle, direktør, Ålesund, medlem
  3. Sofie Nystrøm, direktør, Oslo, medlem
  4. Torgeir Hagen, pensjonist, Hamar, medlem
  5. Lars Fause, førstestatsadvokat, Tromsø, medlem
  6. Hugo Henstein, prosjektleder, Tromsø, medlem
  7. Helge Mehus, sjef beredskapstroppen, Nittedal, medlem
  8. Tom Roger Norman Paulsen, politibetjent, Tromsø, medlem
  9. Inger Myklebust Ferstad, kst. statsadvokat, Ålesund, medlem.

I dag har politiet følgende særorgan: Økokrim, KRIPOS, Politiets utlendingsenhet, Utrykningspolitiet og Politihøgskolen.

Utvalgets mandat