Vedlikehold av kampflyet F-35

Det har i sommer vært flere nyhetsartikler og utspill om vedlikehold av F-35. Forsvarsdepartementet har lenge arbeidet aktivt for å posisjonere norsk industri i så vel produksjon- som driftsfasen og norsk industri har vunnet betydelige kontrakter knyttet til produksjon av flyene. Det arbeides nå aktivt for å vinne frem med kontrakter også for vedlikehold av F-35.

Da F-35 ble valgt som nytt kampfly i 2008 var dette begrunnet med at det best tilfredsstilte kravene til operativ og teknisk ytelse, samt at det ble vurdert til å ha de laveste investerings- og levetidskostnadene. En viktig faktor for å oppnå dette var, den gangen, som nå, at anskaffelsen blir gjort gjennom et flernasjonalt partnerskap som etablerer en felles, global løsning for drift- og vedlikehold av flyene.

Stortinget støttet to-nivå-vedlikeholdskonsept for F-35

I det flernasjonale F-35-partnerskapet er det lagt til grunn et to-nivå-vedlikeholdskonsept. Skillet går mellom hva Luftforsvaret skal ivareta på brukernivå og hva partnerskapet gjennom felles industriløsninger skal ivareta på vegne av hvert enkelt partnerland. Dette innebærer at det etableres felles vedlikeholdskapasitet i partnerskapets regi for tyngre vedlikehold og oppgraderinger av F-35. På denne måten oppnås gode og kostnadseffektive løsninger. Hvilke industriaktører som får delta i fellesløsningen avgjøres gjennom konkurranse der «best value» er valgt som prinsipp for å sikre lavest mulig levetidskostnad. Industrien må dermed konkurrere seg til oppdrag. 

I Prop. 73 S (2011-2012) redegjorde Regjeringen Stoltenberg II for planene knyttet til logistikk og vedlikehold av F-35. Der går det bl.a. frem at tyngre vedlikehold på depotnivå for F-35 vil bli gjennomført av industrien gjennom den flernasjonale løsningen. Stortinget har gjennom behandlingen av Innst. 388 S (2011-2012) gitt sin tilslutning til en slik vedlikeholdsløsning.

I tråd med det overordnede drifts- og vedlikeholdskonseptet for F-35 er Italia ved FACO valgt som hovedleverandør for tyngre skrogvedlikehold og modifikasjoner av F-35 i Europa. FACO vil være tilgjengelig for tyngre skrogvedlikehold for alle nasjoner som bruker F-35. Tilsvarende er AIM Norway, sammen med to andre europeiske bedrifter, valgt som leverandør av tungt vedlikehold av motoren til F-35.

Noen nasjoner har av ulike årsaker valgt å etablere nasjonale kapasiteter utover vanlig brukervedlikehold. Slike ekstra nasjonale kapasiteter vil medføre merkostnader som den enkelte nasjon må finansiere selv. Fra norsk side har vi ikke vurdert det som nødvendig eller økonomisk ønskelig å etablere egen depotkapasitet utenfor den løsningen som er valgt i partnerskapet.

Norsk industri godt posisjonert

De industripolitiske aspektene ved kampflyanskaffelsen følges løpende. Forsvarsdepartementet har gjennom flere år arbeidet aktivt for å posisjonere norsk industri i så vel produksjonsfasen som i drifts- og vedlikeholdsfasen. Norsk industri er da også godt posisjonert på leverandørsiden i produksjon av flyene, og arbeider aktivt for å vinne frem med kontrakter for vedlikehold.


Etableringen av AIM Norway som statsforetak i 2012ble gjennomført for å legge forholdene til rette for at virksomheten bl.a. skulle kunne konkurrere seg til vedlikeholdsoppdrag for fly og helikoptre, herunder F-35. Etableringen skulle legge til rette for at det nye foretaket kunne sikre et konkurransedyktig, relevant og høykompetent fagmiljø ved virksomheten også på lengre sikt. Omdanningen ble foreslått av Stoltenberg II-regjeringen i Prop. 3 S (2011-2012) og fikk tilslutning fra en samlet utenriks- og forsvarskomite, jf. Innst. 60 S (2011-2012). For å styrke virksomheten ytterligere som kommersiell virksomhet, har Regjeringen fått Stortingets tilslutning til å omdanne statsforetaket til et aksjeselskap, jf. behandlingen av Innst. 367 S (2015–2016) og Innst. 366 L (2015–2016), jf. Prop. 79 LS (2015–2016). Regjeringen ønsker med dette å sikre gode rammevilkår for en fleksibel og forretningsmessig drift, hvor selskapet gis anledning til å hente inn privat kapital. Videre kan industrielle eiere tilføre betydelig og relevant kompetanse nødvendig for å videreutvikle selskapet, samt bidra til synergieffekter med annen relevant forsvarsindustri.

AIM blir ett av tre motordepot for tyngre vedlikehold av F-35-motoren i Europa

AIM Norway vant i 2014 frem som en av tre bedrifter i Europa som vil kunne utføre tungt vedlikehold på motoren til F-35. Dette viser at norsk industri får anerkjennelse for kvaliteten og kompetansen de kan levere. Motordepotetablering krever betydelige investeringer i maskiner, verktøy og bygningsmasse. Endelig finansiering er ikke klar, men AIM Norway jobber med ulike finansieringsmodeller for å etablere et motordepot for F-35 med bakgrunn i hva som vil være lønnsomt basert på volum og timespris. Forsvarsdepartementet jobber aktivt opp mot internasjonale partnere for å klargjøre nærmere grunnlaget for motordepotetableringen.

Det flernasjonale F-35-partnerskapet har nå begynt på den fasen der det velges ut vedlikeholdssentra for komponentvedlikehold. I fjor ble 65 av totalt 774 komponentgrupper (ca 8,4 %) tildelt ulike industrier blant partnernasjonene. Norsk industri vant ikke frem i den første utlysningsrunden, men har fått gode tilbakemeldinger på den kapasitet som ble demonstrert. Dette gjør Forsvarsdepartementet optimistisk med tanke på at norsk industri har gode forutsetninger for å vinne frem også i konkurransen om komponentvedlikehold. Et betydelig antall av resterende oppdrag er forventet å bli tildelt i den andre utlysningsrunden som gjennomføres i inneværende år. En konkurransedyktig og sterk forsvarsindustri i Norge er viktig for regjeringen.

Beredskapen er ivaretatt med vedlikeholdskonseptet

F-35 representerer en formidabel økning av norsk luftmilitær kapasitet. De beredskapsmessige forhold ble vurdert ved beslutningen om dette vedlikeholdskonseptet. Både operativ trening av piloter og lett og tyngre vedlikehold av kampflyet og motoren tilpasses ambisjonsnivået om at Luftforsvaret til enhver tid skal kunne ivareta nasjonal krisehåndtering og beredskap. Det er derfor tatt høyde for at et antall flyskrog til enhver tid er på tyngre vedlikehold og modifikasjoner og derfor ikke er tilgjengelige på kort tid. Dette er uavhengig av hvor arbeidet gjennomføres. Om flyene er på tyngre vedlikehold og modifikasjoner i f.eks. Norge eller Italia, vil derfor ikke ha negativ effekt på beredskapen, men er håndtert gjennom den løsningen Stortinget har gitt sin tilslutning til.

Til toppen