Verktøy for bekjempelse av barnefattigdom

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den nye nettressursen barnefattigdom.no blir et viktig verktøy for kommuner, stat og organisasjoner for å identifisere omfanget av barnefattigdom og sette inn målrettede tiltak for å nå frem til barna og gi dem nødvendig hjelp og muligheter.

- Antallet lavinntektsfamilier øker. Mange barn og unge opplever å falle utenfor samfunnet fordi de vokser opp i en familie med dårlig økonomi. Det er skambelagt, og et problem barn ofte skjuler for omgivelsene sine, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Indikatorene viser store variasjoner både på fylkes- og kommunenivå i antall barn som lever i hushold med vedvarende lavinntekt. Storbyene har de største utfordringene. I Oslo bor 1 av 5 barn i fattige husholdninger.

- Kommunene kan bruke nettstedet som et verktøy for å tallfeste hvor mange som har levekårsutfordringer som er relatert til fattigdom, for eksempel arbeidsledighet, svake boforhold, manglende deltakelse i barnehage og SFO/AKS. Målet er at kommunene kan målrette tiltak, gi konkret hjelp og følge utviklingen over tid ovenfor enkeltindivider og grupper, og innenfor geografiske områder. Indikatorene skal bidra til at kommunene kan drive god langtidsplanlegging, og forebygge at fattigdom går i arv, sier Horne.

Indikatorsettet er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) basert på registerdata fra SSB.

Se tall og statistikk på barnefattigdom i Norge på barnefattigdom.no.