Videre prosess i Krekar-saken

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mulla Krekar er siktet for terrorplanlegging i Italia, og begjært utlevert fra Norge til Italia. Oslo tingrett fant at vilkårene for utlevering er til stede. Borgarting lagmannsrett forkastet anken fra Mulla Krekar. Også Høyesterett har forkastet anken fra Mulla Krekar.

– Jeg er fornøyd med at domstolenes behandling av saken er sluttført. Saken har tatt lang tid i rettsapparatet, og departementet skal nå så raskt som mulig avgjøre om utleveringsbegjæringen skal etterkommes eller ikke, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

På vanlig måte vil departementet gi Najumuddin Faraj Ahmad, også kjent som Mulla Krekar, anledning til å uttale seg før vedtak fattes. 

Departementets vedtak kan påklages til Kongen i Statsråd. Kongens vedtak er endelig.