Viktig miljøseier for Norge

Norge har rett til å forby bruk av det helse- og miljøskadelige stoffet PFOA. Det slår EFTA-domstolen fast. Miljøgiften brukes blant annet i impregnering av tekstiler, i matemballasje og i belegg i stekepanner og kokekar.

– Det er svært gledelig at EFTA-domstolen støtter Norges rett til forby miljøgiften PFOA for å beskytte helse og miljø, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

PFOA er et såkalt perfluorert stoff. Stoffet er giftig, det brytes ikke ned, men hoper seg opp i miljøet og i mennesker. Forskningsresultater fra Folkehelseinstituttet viser at PFOA overføres fra mor til barn via navlestrengsblod og morsmelk. 

Norge innførte et nasjonalt forbud mot denne miljøgiften i 2014. Det førte til at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) klaget Norge inn for EFTA-domstolen. ESA mente at hele prosessen med å regulere kjemikalier skal skje gjennom EUs kjemikalieregelverk REACH, som er en del av EØS-avtalen, og at Norge derfor ikke har adgang til å innføre egne nasjonale regler. Norge mente derimot at vi har adgang til å regulere PFOA så lenge det ikke er i strid med regler om miljøgiften som allerede er fastsatt i REACH. 

Nå gir EFTA-domstolen Norge medhold i saken. Ved utløpet av den fristen ESA ga Norge for å oppheve sitt nasjonale forbud, var det ikke tatt en beslutning i REACH om regulering av PFOA i forbrukerprodukter. Forbudet er derfor ikke i strid med Norges forpliktelser under REACH, ifølge domstolen. 

– Dommen i EFTA-domstolen som støtter Norges rett til å forby miljøgiften PFOA, er en viktig seier for Norge, miljøet og norske forbrukere.  Men den er også viktig for andre land i EØS.  Dommen slår fast at nasjonal regulering av miljøgiften PFOA for å beskytte helse og miljø, ikke er i strid med EUs regelverk, sier Vidar Helgesen. 

Etter mange års innsats, ledet an fra miljømyndighetene i Norge og Tyskland, ble det på slutten av fjoråret kjent at EU vil forby miljøgiften PFOA.  Forbudet vil tre i kraft i 2020 og omfatter PFOA og et hundretalls andre stoffer som kan brytes ned til PFOA. 

EU-kommisjonen jobber også for et globalt forbud mot stoffet. 

Dette er viktig fordi stoffet ikke bare spres gjennom produktene det brukes i, men også via hav- og luftstrømmer på tvers av land og kontinenter.

EFTA-domstolens dom finner du her.  Domstolens pressemelding om saken finner du her.

 

Det er viktig å regulere PFOA fordi:

  • Stoffet ikke brytes ned. Vi finner det overalt i miljøet og i blodprøver fra vanlige folk.
  • Det hoper seg opp i mennesker og miljø. Norske forskere har vist at stoffet hoper seg opp over tid i mennesket, og at kvinner overfører stoffet til barna sine via navlestrengsblod og morsmelk.
  • Det er giftig. Forårsaker blant annet leverskade ved gjentatt eksponering i rotte.
  • Det kan gi redusert fødselsvekt hos barn. Dyrestudier har vist at mus som utsettes for PFOA har lavere fødselsvekt enn mus som ikke er utsatt for miljøgiften. Resultater fra befolkningsstudier i Norge, Danmark, England og USA viser samme tendensen; det er en sammenheng mellom PFOA nivåene og redusert fødselsvekt.
  • Det kan øke kolesterolnivået hos mennesker. Større befolkningsstudier viser at det er en sammenheng mellom PFOA nivåer og kolesterolnivåer blant arbeidere. Når PFOA nivåene gikk ned, sank også kolesterolnivåene.
  • I tillegg er man bekymret for om stoffet kan gi testikkel og nyrekreft, overvekt og tarmsykdom.

(Kilde: Miljødirektoratet)

 

Til toppen