Vil øke digital kompetanse i skolen

Rapport fra utdanningsråd Harald Nybølet, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonen la i forrige uke frem meddelelsen «Opening Up Education», hvor det blir foreslått konkrete tiltak og initiativer for å øke innovasjon og digital kompetanse i skolen og på universiteter. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

Europakommisjonen la i forrige uke frem meddelelsen «Opening Up Education», hvor det blir foreslått konkrete tiltak og initiativer for å øke innovasjon og digital kompetanse i skolen og på universiteter. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

Kommisjonen har samtidig lansert et nytt nettsted, «Open Education Europa», som vil gi institusjoner, studenter, lærere og andre brukere muligheten å dele fritt det som på norsk blir kalt åpne læringsressurser (Open Educational Resources).

Hovedpunkter i meddelsen:

•             IKT er overalt i samfunnet – men ikke godt nok integrert i skolen;

•             50 til 80 prosent av elevene i EU-land bruker aldri digitale verktøy i klasserommet;

•             Behov for å legge til rette for at utdanningsinstitusjoner, lærere, elever og studenter tar i bruk moderne og innovative undervisnings- og læringsmetoder ved hjelp av IKT;

•             90 prosent av morgendagens jobber vil kreve digitale ferdigheter;

•             Åpne læringsressurser (OER) – ikke bare «nice to have», men «need to have»;

•             Bør støtte tiltak for å gi skoler og klasserom bredbåndstilgang og støtte IKT-infrastruktur for utdanning og opplæring

•             Utviklingen av on-line forelesninger (MOOCs) skjer raskt – tar vi utfordringen?

•             Kan Norges MOOCs-utvalg bidra med kunnskap og erfaringer i EUs arbeid på området?

IKT er overalt i samfunnet – men ikke godt nok integrert i skolen
Vi lever i et samfunn der flere og flere mennesker i alle aldre bruker digital teknologi i hverdagen. Mange barn og unge opplever imidlertid at når de begynner på skolen, går de ofte inn i et system som ikke gjenspeiler denne virkeligheten. Dette ønsker Europakommisjonen å gjøre noe med.  Det overordnete målet er å gi alle en mulighet til å lære hvor som helst, når som helst og ved hjelp av moderne teknologi. Meddelelsen fra Kommisjonen handler om å åpne opp for nye og innovative måter å lære på, blant annet ved bruk av IKT, slik at flest mulig kan delta aktivt i arbeidslivet.

Meddelelsen viser til studier som konkluderer med at 50 til 80 prosent av elevene i EU-land aldri bruker digitalt utstyr i klasserommet, og de fleste lærere i skolen sier at de ikke føler de har den tilstrekkelige digitale kompetanse for å bruke IKT effektivt i undervisningen.

Samtidig vil 90 prosent av morgendagens jobber kreve digitale ferdigheter

I lys av de IKT-ferdigheter morgendagens jobber vil kreve, ønsker Kommisjonen å støtte medlemslandene i å legge til rette for undervisning av høy kvalitet på skoler og universiteter i EU, ved hjelp av nye læringsmetoder og digitale verktøy. Ny teknologi vil også bidra til å møte utfordringene universitetene har med stadig større studentkull, ved å tilby, i tillegg til vanlige forelesninger på «campus», on-line læring som vil gi studentene mulighet til å følge forelesninger on-line fra et hvilket som helst universitet, hvor som helst i verden. Dette er referert til som «Massive Open Online Courses» (MOOCs). Her skjer det mye og veldig raskt. Hvordan møter våre utdanningsinstitusjoner denne utviklingen, og hva bør gjøres fra det offentliges side?

Hvilke mål vil man arbeide mot?
- Legge til rette for at utdanningsinstitusjoner, lærere, elever og studenter tar i bruk moderne og innovative undervisnings- og læringsmetoder ved hjelp av IKT

- Støtte utvikling og tilgjengelighet av åpne læringsressurser (OER) som kan brukes og deles gratis av brukere, ved å sikre at læremidler produsert med offentlige midler blir fritt tilgjengelig for alle

- Øke åpenheten (transparency) om opphavsrett ved bruk av åpne læringsressurser

- Støtte tiltak for å gi skoler og klasserom bredbåndstilgang og støtte IKT-infrastruktur for utdanning og opplæring

- Styrke samarbeidet med internasjonale organisasjoner og andre interessenter (lærere, elever, familier, partene i arbeidslivet) for å bedre forstå virkningen av teknologi i utdanningen og utforske nye former for undervisning og læring

Hvor kommer pengene fra?
Totalt 24 tiltak er inkludert i meddelelsen for å oppnå målene som er satt. De forskjellige initiativene vil motta EU-midler fra det nye utdanningsprogrammet Erasmus+, fra det nye programmet for forskning og innovasjon Horisont 2020, samt fra EUs strukturfond. Alle læremidler som blir støttet av Erasmus+-programmet vil for eksempel være tilgjengelig for alle grunnet åpne lisenser.

Kommisjonens egen høynivågruppe som ser på modernisering av høyere utdanning i Europa, vil komme med sine anbefalinger neste sommer. Det er forventet at disse anbefalingene også vil understøtte tiltakene i denne meddelelsen.

Ideer presentert i Oslo
Ideene til Kommisjonens meddelelse ble først presentert på den europeiske utdanningsministerkonferansen som ble arrangert i Oslo i desember 2012. Arbeidet med initiativet har fortsatt i løpet av 2013, og viktigheten av bedre digitale ferdigheter er blitt forsterket i lys av stor ungdomsledighet i mange europeiske land. 90 prosent av morgendagens jobber vil kreve digitale ferdigheter. Som utdanningskommisær Androulla Vassiliou sa under presentasjonen av meddelelsen: «Det er ikke nok å forstå hvordan du skal bruke en applikasjon eller et program, vi trenger ungdommer som kan lage sine egne programmer».

Det har også vært interessant å se hvordan tilbudet om on-line forelesninger (MOOCs) får stadig større oppmerksomhet. Dette arbeidet blir høyt prioritert i EU. Den norske regjering oppnevnte rett før sommeren et eget, hurtigarbeidende utvalg som skal kartlegge framveksten av MOOCs og lignende tilbud, sammenstille kunnskap og gi anbefalinger om hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til utviklingen og de mulighetene slike utdanningstilbud gir. Dette er nok et område hvor det er behov for forsterket dialog, og hvor Norge og EU kan utveksle kunnskap og erfaringer.

Mer informasjon:
Les om Norges samarbeid med EU på forsknings- og utdanningsfeltet her.