Vil styrke fars mulighet til foreldrepermisjon ved samlivsbrudd

For å styrke fedres mulighet til å beholde fedrekvoten og være sammen med barnet etter et samlivsbrudd, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ha som hovedregel at foreldrene selv skal avtale hvordan foreldrepermisjonen fordeles ved samlivsbrudd. I dag fremmer regjeringen lovproposisjon for Stortinget.

- I dagens lovtekst er det ikke nevnt at foreldre har adgang til å fordele foreldrepermisjonen etter samlivsbrudd. Det har i praksis vist seg at mor kan søke om å få overført fedrekvoten til seg, uten at far blir hørt. Jeg vil oppfordre foreldre til å samarbeide om hvordan foreldrepermisjonen fordeles ved samlivsbrudd. Med forslaget blir det ikke lenger noen automatikk i at mor overtar fedrekvoten, sier Solveig Horne.

Forslaget har fått bred støtte i høringen.

Det følger av folketrygdloven at dersom en av foreldrene blir alene om omsorgen for et barn etter et samlivsbrudd, har han eller hun rett til å overta den gjenværende delen av foreldrepermisjonen. Foreldrepermisjon kan tas ut inntil barnet er 3 år gammelt.

Statistikk viser at de fleste barn i denne aldersgruppen bor hos mor etter et samlivsbrudd. I praksis medfører denne bestemmelsen at mor gis rett til å overta fedrekvoten, uten at far blir hørt. Dette gjelder selv om samlivsbruddet skjer rett før far hadde planlagt å ta ut kvoten sin. Far vil også miste kvoten sin selv om han hadde planlagt å ta ut kvoten gradert. Foreldrene kan allerede i dag fritt avtale en annen fordeling av permisjonen, men dette står ikke i lovteksten. Far mister også retten til å ta ut kvoten selv om han har samværsrett.

- I de tilfellene barnet bor fast kun hos mor, vil far kunne miste fedrekvoten sin, selv om han har samværsrett med barnet. Det er til barnets beste å ha kontakt med begge foreldrene etter samlivsbrudd. Det er viktig at far er tilstede for barnet fra tidlig av. Forslaget vil styrke fars mulighet til å ta ut foreldrepermisjon og være sammen med barnet, sier barne- og likestillingsministeren.

Statsråden understreker at familievernkontorene kan veilede foreldrene under den obligatoriske meklingen, slik at de finner en best mulig løsning for barnet.

Dersom foreldrene ikke blir enige, kan hver av dem kreve foreldrepenger for de hverdagene de har omsorgen for barnet. Dersom for eksempel faren har omsorgen for barnet fra mandag til onsdag, kan han kreve uttak av foreldrepenger for disse dagene, forutsatt at de andre vilkårene er oppfylt.

Prop. 62 L (2016-2017)

Til toppen