Prop. 62 L (2016–2017)

Endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir)

Forslag til lovendring for å styrke fedres mulighet til å beholde fedrekvoten og være sammen med barnet etter et samlivsbrudd. Forslaget innebærer at foreldre som hovedregel avtaler hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles etter et samlivsbrudd. Dersom foreldrene ikke blir enige, kan hver av foreldrene kreve uttak av foreldrepenger for de hverdagene de har omsorgen for barnet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget