Ekspertutvalg for teknologi i fremtidens transportsystem

Utvalget skal blant annet gi regjeringen anbefalinger om hvordan ressursene i transportsektoren kan brukes mer effektivt og fremtidsrettet, vurdere konsekvenser av ny teknologi for bruk og etterspørsel av transport, anbefale tiltak som gjør transportetatene bedre i stand til å møte den teknologiske utviklingen og vurdere hvordan ny teknologi i transportsektoren kan påvirke samfunnets sårbarhet.

Transportsektoren står overfor et teknologiske skifte som drives frem av utviklingen innen elektronikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Denne utviklingen vil påvirke hvor vi bor, hva vi gjør på fritiden og ikke minst hvordan vi forflytter oss. De teknologiske endringene skjer med en hurtighet som utfordrer de tradisjonelle, politiske beslutningsprosessene.

Regjeringen satte derfor ned et uavhengig ekspertutvalg sommeren 2018 for å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Målet er å sikre at ressursene i transportsektoren brukes på en effektiv og fremtidsrettet måte. Ny teknologi vil kunne bidra til å gi innbyggere og næringsliv et bedre og sikrere tilbud med lavere klimagassutslipp, samtidig som vi får mer for pengene som investeres.

Utvalgets oppgave

Utvalget skulle blant annet gi regjeringen anbefalinger om hvordan ressursene i transportsektoren kan brukes mer effektivt og fremtidsrettet, vurdere konsekvenser av ny teknologi for bruk og etterspørsel av transport, anbefale tiltak som gjør transportetatene bedre i stand til å møte den teknologiske utviklingen og vurdere hvordan ny teknologi i transportsektoren kan påvirke samfunnets sårbarhet. Utvalget har sett på hvordan det bør planlegges for å unngå store feilinvesteringer. Det er gitt et bredt mandat som åpner for stor frihet til å finne nye veier til smart og samfunnsnyttig bruk av ny teknologi.

Utvalget kommer med anbefalinger slik at regjeringen i neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) best mulig kan ta høyde for den teknologiske utviklingen og øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Nåværende NTP gjelder fra 2018-2029, men planen rulleres hvert fjerde år, og arbeidet med utredninger frem mot neste NTP 2022-2033 er allerede i gang.

Rapporten ble overlevert samferdselsministeren 27. juni 2019.

Les rapporten

Utvalgets egen visjon for dette arbeidet har vært: "Som resultat av utvalgets arbeid vil Norge velge effektive og fremtidsrettede løsninger i transportsektoren"

Mandatet kan leses her: Mandat (pdf)

Utvalgets sammensetning

  • Administrerende direktør John-Mikal Størdal (FFI) (Oslo/Akershus), leder
  • Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv (SINTEF) (Trondheim)
  • Forskningsleder Niels Buus Kristensen (TØI) (Danmark)
  • Konserndirektør Toril Nag (Lyse) (Stavanger)
  • Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen (Ruter) (Oslo/Akershus)
  • Associate Partner Mariam Kaynia (McKinsey & Company) (Oslo)
  • Forskningssjef Gro Holst Volden (Concept, NTNU) (Trondheim)