FNs miljøprogram (UNEP)

FNs miljøprogram (UNEP)

FNs miljøprogram (UNEP) ble opprettet i 1972 og er FNs hovedorgan på miljø. Arbeidet er i hovedsak normativt, men i senere år er det lagt større vekt på kapasitetsbygging i miljøforvaltningen i utviklingsland. UNEP har årlig styremøte, inkludert møte for miljøministre.

Miljøverndepartementet har ansvar for de miljøfaglige spørsmålene i UNEP, mens Utenriksdepartementet har ansvar for utviklingsspørsmål. En av de viktigste målsettingene i utviklingssamarbeidet med UNEP er deres bidrag til å sikre oppfyllelse av FNs tusenårsmål. Den tette sammenhengen mellom degradering av naturressursene og økningen i fattigdom har blitt slått fast bla. i handlingsplanen fra FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling (Johannesburg-toppmøtet) i 2002. Ved å få til en bedre forvaltning av naturressursene bidrar man til å sikre inntekts- og ernæringsgrunnlaget for folk i utviklingsland.

Sammen med de andre nordiske landene, er Norge blant UNEPs viktigste støttespillere. Norge er den femte største bidragsyter (2003) til UNEP. Norges viktigste verktøy, i tillegg til aktivt engasjement på årlige styremøter, er rammeavtalen med UNEP. Gjennom denne rammeavtalen har vi inngått et utviklingssamarbeid med UNEP innen nærmere angitte satsningsområder. Slikt samarbeid har pågått siden 2001. Ansvaret for oppfølgingen av denne rammeavtalen og det øvrige samarbeidet med UNEP på utviklingssiden ligger hos Seksjon for miljø og bærekraftig utvikling i Utenriksdepartementet.

Lenke: FNs miljøprogram