Nordic Nanovector AS

Vi viser til søknad datert 30. juli 2014 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for daglig leder i Nordic Nanovector AS, org.nr. 994 297 422.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Bostedskravet er begrunnet i jurisdiksjonshensyn, idet personer som er bosatt i Norge kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeri­departementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted gjelder ikke for statsborgere som er part i EØS-avtalen. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Om selskapet

Nordic Nanovector AS er et norskeid privat aksjeselskap som ble etablert i 2009 og har sitt hovedkontor og laboratorium i Oslo. Selskapet utvikler innovative radioimmunterapeutiske preparater (målrettet strålebehandling) for behandling av lymfekreft. Selskapet har patent på sin radioimmunterapeutiske teknologi frem til 2031. Selskapet har 14 ansatte.

Styret ønsker at Luigi Costa skal være daglig leder. Costa er italiensk statsborger bosatt i Sveits, og det kreves dermed unntak fra aksjeloven § 6-11 første ledd. Ifølge søknaden har Costa har internasjonal erfaring og gode resultater i å lede selskaper som utvikler onkologiske produkter. Det fremholdes videre i søknaden at Costa er anerkjent som en suksessrik, erfaren og kommersiell bioteknologisk leder i Europa. Videre fremgår det av søknaden at Costa vil tilbringe inntil 182 dager i året i Norge og at han også ellers være tilgjengelig via e-post og telefon. Selskapets øvrige ledelse er bosatt i Norge. Selskapet fremholder at det er ønskelig med Luigi Costa som daglig leder selv om han bor i Sveits.

Styret har åtte medlemmer, hvorav syv bor i Norge og ett styremedlem er svensk statsborger bosatt i Sverige. Styret oppfyller dermed bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Vurdering av søknaden

Sveits er ikke part i EØS-avtalen og det er derfor nødvendig med unntak fra bestemmelsen i aksjeloven § 6-11 første ledd for at Luigi Costa skal kunne være daglig leder i Nordic Nanovector AS.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at selskapets styre oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11 og at syv av åtte styremedlemmer er bosatt i Norge. Etter departementets vurdering er dermed hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet tilstrekkelig ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at Norge, Sverige, Italia og Sveits er part i Luganokonvensjonen. En norsk dom kan dermed gjøres gjeldende mot samtlige styremedlemmer og vil også kunne fullbyrdes både i daglig leders hjemstat og bostedsstat. Etter departementets vurdering er dermed hensynet til jurisdiksjon tilstrekkelig ivaretatt.

Departementet er på bakgrunn av dette kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak er i tråd med departementets praksis.

Vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619: 

Nordic Nanovector AS (org. nr. 994 297 422) kan ha Luigi Costa, italiensk statsborger bosatt i Sveits, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klage­fristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombuds­mannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.