Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bien Holding AS

Innledning

Vi viser til brev den 8. mai 2012 fra Justisdepartementet med oversendelse til Nærings- og handelsdepartementet av søknad av 25. april 2012 om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 for Berstad Kontor AS. Vi viser også til e-post 26. september 2012 til Tom Berstad og til telefonsamtale samme dag samt til e-post 10. oktober 2012 fra [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2]og til telefonsamtale samme dag.

Departementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor. 

Hva saken gjelder

Bien Holding AS (org.nr. 998 029 619, heretter BH AS) ved Tom Berstad skal ved generasjonsskifte/arveoppgjør overta 100 pst. av aksjene i Berstad Kontor AS (org. nr. 910 554 042, heretter BK AS). Tom Berstad har på telefon opplyst at BK AS er et rent eiendomsselskap. Det er inngått avtale mellom Tom Berstad og de andre arvingene i boet om kjøp av 100 pst. av aksjene i selskapet for [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2]. Eiendommen er ifølge [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2] verdsatt til [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2]. BH AS’ långiver, [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2], ønsker i forbindelse med finansieringen at BK AS stiller sikkerhet med pant i eiendommen for lån på [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2].

Rettslig grunnlag

I henhold til lov 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-10 første ledd kan selskapet ikke stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Kongen kan imidlertid ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd. I forbindelse med unntak fra første ledd kan det samtidig gjøres unntak fra §§ 8-7 til 8-9, jf. § 8-10 andre ledd, andre punktum. Nærings- og handelsdepartementet er ved kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert myndighet etter denne bestemmelsen. Departementet har gitt et generelt unntak fra aksjeloven § 8-10 i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (unntaksforskriften).

I forarbeidene til aksjeloven fremgår det at dispensasjon ved enkeltvedtak kan gis dersom transaksjonen har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Det fremgår av Ot.prp. nr. 23 (1996-97) s. 48, at det mest grunnleg­gende hensynet bak forbudet i § 8-10 er ”hensynet til vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesse.” Dette begrunnes nærmere med at det er en klar fare for at finansiering av aksjeerverv som er finansiert av selskapet selv, ”ikke vil innebære noen reell tilførsel av kapital til selskapet og dermed en svekkelse av selskapets kapitalgrunnlag”. Det uttales også at finansiering av aksjeerverv gjennom selskapets egne midler vil kunne gi grunnlag for spekulasjonsoppkjøp av selskapets aksjer, og at dette igjen kan lede til disposisjoner som er til skade ikke bare for kreditorer og aksjeeiere, men også for arbeidstakere og andre interessegrupper.

Departementets vurdering

Det søkes om at BK AS kan stille sikkerhet i form av pant i eiendommen til fordel for BH AS’ långiver.

Departementet har vurdert om unntaksforskriften kommer til anvendelse. Etter departementets vurdering er vilkårene i unntaksforskriften §§ 8 til 11 oppfylt. Problemstillingen er om ervervet og sikkerhetsstillelsen er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, jf. unntaksforskriften § 12. I merknaden til § 12 i ”Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10” heter det: For ervervet (kjøpsavtalen mellom kjøper og selger) innebærer kravet at det skal være likevekt i kontraktsforholdet når det gjelder partenes ytelser og vilkår ellers. Ervervet skal ikke innebære ensidig verdioverføring fra den ene avtalepart til den annen som ikke er forretningsmessig begrunnet. I dette ligger at kjøpesummen for aksjene i målselskapet eller målselskapets morselskap normalt må skje til markedsverdi”. I denne saken ligger kjøpesummen et stykke under markedspris. Videre er det noe usikkert om vilkåret om at ervervet må være forretningsmessig begrunnet er oppfylt. Departementet har derfor kommet til at unntaksforskriften ikke kommer til anvendelse i denne saken.

Problemstillingen er således om det kan gis dispensasjon ved enkeltvedtak. Departementet har praksis for å gi dispensasjon ved generasjonsskifte.    

BK AS er et rent eiendomsselskap. Virksomheten i BK AS består utelukkende av å eie og drifte fast eiendom. Selskapet har etter departementets vurdering derfor begrenset virksomhet og dermed også begrenset spredning av risiko. I henhold til søknaden har selskapet ingen ansatte. BH AS vil etter ervervet eie 100 pst. av aksjene i BK AS. Kjøper har med dette kontroll over samtlige aksjer i selskapet. Videre vil kjøpers långiver, [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2], være eneste kreditor i selskapet. Etter departementets vurdering vil sikkerhetsstillelsen derfor ikke stille kreditor i en dårligere eller svekket posisjon. Det opplyses videre at det er inngått avtale med bankene om lån for erverv av selskapet. Departementet har lagt vekt på at banken har innvilget lån og at banken dermed har vurdert det slik at de økonomiske forpliktelsene som lånet innebærer vil bli dekket. På denne bakgrunn legger departementet til grunn at selskapet vil ha finansiell kapasitet til å betjene oppkjøpsgjelden.

Etter departementets vurdering gjør hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10 seg i liten grad gjeldende i denne saken. Departementet har derfor komme til at det kan innvilges dispensasjon.

Vedtak

I forbindelse med Bien Holding AS sitt erverv av aksjer i Berstad Kontor AS som beskrevet i søknaden, gir Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 annet ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, dispensasjon fra forbudet i aksjeloven § 8-10 mot at et selskap stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Berstad Kontor AS kan stille sikkerhet i form av pant i eiendommen til fordel for Bien Holding AS’ långiver i forbindelse med erverv av aksjene i selskapet.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.