DeepOcean Group Holding AS

1. INNLEDNING
Vi viser til søknad av 6. juni 2011 fra Advokatfirmaet BAHR vedrørende dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for daglig leder i DeepOcean Group Holding AS (org. nr. 896 696 262). Vi viser til tilleggsopplysninger mottatt 14. juli 2011.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.
2. HVA SAKEN GJELDER
DeepOcean Group Holding AS (selskapet) er morselskap i DeepOcean Group-konser¬net (konsernet), og ble stiftet 7. mars 2011 etter en finansiell restrukturering. Selskapet er et rent holdingselskap for konsernet. Utenom daglig leder har selskapet ingen ansatte. Selskapet har registrert forretningsadresse i Haugesund.

DeepOcean Group-konsernet er en integrert distributør av undervanns-, drenerings- og maritime støttefartøy og tjenester. Konsernet har en global tilstedeværelse som inkluderer drift i Nordsjøen, Storbritannia, Mexico, Sørøst Asia og Australia. Konsernet hadde i 2010 en omsetning på 463 000 000 amerikanske dollar, hvorav ca. 56 pst. av virksomhetens omsetning knytter seg til Norge.

Det søkes om dispensasjon for daglig leder John Rosario Castellano, amerikansk statsborger bosatt i USA. Styret i DeepOcean Group Holding AS oppfyller lovens krav. 

Søknaden begrunnes med et ønske om at selskapet i en overgangsfase skal ledes av en person som har vært involvert i den gjennomførte finansielle restruktureringen og som i tillegg kjenner konsernet godt. Castellano er ansatt i Alix Partners, som har vært engasjert som rådgivere for konsernet i forbindelse med den nevnte restruktureringen. Videre opplyses det at Castellano også kjenner konsernets virksomhet for øvrig. Ansettelsen av Castellano som daglig leder i selskapet skal gjelde for en overgangperiode på 6–12 måneder i påvente av at selskapet får rekruttert en ny daglig leder med et mer langsiktig perspektiv.
3. RETTSLIG GRUNNLAG
I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum skal daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat, jf. andre punktum.

Bakgrunnen for bostedskravet er hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for selskapets ledelse. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er blant annet viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Kongens myndighet til å gjøre unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 er i kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller for styret. Som utgangspunkt må en av disse oppfylle lovens krav.
4. DEPARTEMENTES VURDERING
Styret i DeepOcean Group Holding AS oppfyller lovens krav. Problemstillingen er således om det kan innvilges dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for daglig leder.

Det søkes om dispensasjon for John Rosario Castellano. Castellano er amerikansk statsborger bosatt i USA. Departementet har forståelse for at det kan være hensiktsmessig at en person som har vært involvert i restruktureringen og som i tillegg kjenner konsernet godt, er daglig leder i en overgangsperiode. Det fremheves at ansettelsen er midlertidig i påvente av at selskapet får rekruttert en ny daglig leder i et mer langsiktig perspektiv. Etter departementets vurdering er behovet for å ansette Castellano som daglig leder tilstrekkelig begrunnet.

Vurdering av om hensynet til tilgjengelighet er oppfylt: Etter departementets vurdering har selskapet relativt omfattende virksomhet i Norge. Det fremgår imidlertid at styret oppfyller lovens krav. I henhold til departementets dispensasjonspraksis er dette som hovedregel tilstrekkelig. Etter departementets vurdering må tilgjengelighetshensynet anses som tilstrekkelig oppfylt i denne saken.

Spørsmålet er deretter om jurisdiksjonshensynet er tilstrekkelig ivaretatt. En norsk domstolsavgjørelse kan ikke automatisk gjøres gjeldende i USA, da Norge og USA ikke har noen avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Etter departementets vurdering er imidlertid jurisdiksjonshensynet tilstrekklig ivaretatt i denne saken fordi styret oppfyller lovens krav. Det legges i denne sammenheng også vekt på at ansettelsen av daglig leder er midlertidig.

Etter departementets vurdering er tilgjengelighetshensynet og jurisdiksjonshensynet tilstrekkelig ivaretatt i denne saken.
5. VEDTAK
Nærings- og handelsdepartementet gir med dette dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl. res.
17. juli 1998 nr. 619. Selskapet DeepOcean Group Holding AS (org. nr. 896 696 262) kan ha den daglige leder som fremgår i søknaden av 6. juni 2011.

Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om ny dispensasjon
dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i § 6-11.

Nærings- og handelsdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.regjeringen.no/nhd. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager fra brevets dato.