Europaparlamentets plenumssesjon, 22.-23. juni

Rapport fra EU-delegasjonen ved Eli Jonsvik og Sofie Fogstad Vold.

Presidentene i Israel og Palestina talte i Europaparlamentet under plenumssesjonen i Brussel. Fornybar energi og energieffektivisering, og massakrene i Kongo, stod også på agendaen.

Israels president, Reuven Rivlin i Europaparlamentet. Foto: European Union
Palestinas president Mahmud Abbas. Foto: European Union

Talene til Israels og Palestinas presidenter

Israels president talte onsdag, mens presidenten for de palestinske selvstyremyndighetene talte torsdag. Det var uvanlig mange tilskuere til stede fra Europaparlamentets ansatte, EUs medlemsland og andre land og observatører. Dette er såkalte formelle møter uten debatt. Ved begge anledningene holdt parlamentspresident Schulz en kort innledning der han minnet om at Europaparlamentet i fjor vedtok en resolusjon som gikk inn for en tostatsløsning på grunnlag av grensene fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge nasjoner. Overfor Rivlin beklaget han i tillegg at anti-semittismen fortsatt gjør seg gjeldende i Europa. Overfor Abbas sa ha at det er EUs moralske plikt å bidra til å sikre stabilitet og den palestinske statens funksjon.

Både Rivlin og Abbas takket for Europaparlamentets innsats for å få de to sidene til å nærme seg hverandre og satte pris på at de begge fikk sakke på samme plenumssesjon.

President Rivlin sa at den valgte israelske ledelsen dom tidligere støtter en tostatsløsning for to folk. Ennå er det det ikke mulig å nå fram til en permanent fredsløsning mellom israelere og palestinere. Han oppfordret EU til å bistå med å bygge opp tilliten mellom de to folkene.

Abbas ba parlamentarikerne gjøre mer for å nå fram til en tostatsløsning på grunnlag av grensene fra 1967. Han hilste det franske initiativet velkommen. Videre la han stor vekt på å kritisere de israelske bosetterne. Den israelske okkupasjonen av palestinske områder tjente terroristenes sak. Israel hadde forvandlet palestinernes land til et friluftfengsel.

Stans massakrene i Øst-Kongo

I debatten onsdag og i resolusjonen som ble vedtatt torsdag, oppfordret parlamentarikerne alle parter til å stanse kampene i nord-øst Kongo. Straffefriheten må bekjempes, og overgriperne må stilles for retten.  Konfliktmineraler ble også viet stor oppmerksomhet. Den nylig oppnådde europeiske enigheten om pliktige kontroller av leverandørene av konfliktmineraler må oversettes til ambisiøs lovgivning som kan vedtas raskt.

Fornybar energi og energieffektivisering

EPs komite for industri, transport, forskning og energi (ITRE) har lagt fram rapporter om fornybar energi og energieffektivisering. De to rapportene ble debattert i fellesskap. I rapporten om fornybar energi legges det opp til mer tilsyn og oppfølgning fra Kommisjonens side overfor medlemslandene slik at det sikres at den nødvendige politikken for å nå fornybarmålene implementeres. Rapporten fra ITRE understreker også behovet for kapital, og foreslår en finansieringsmekanisme på EU-nivå. Rapporten om energieffektivisering fokuserer på full implementering i alle medlemslandene av direktivet. For det reviderte energieffektiviseringsdirektivet understreker ITRE viktigheten av et stabilt og koherent rammeverk som gir klare investeringsinsentiver, samtidig som det er viktig å unngå overdrevne rapporteringskrav. Det foreslås å øke energieffektiviseringsmålet fra 27% til 40% i 2030.

Det er ikke full enighet om den styrkede rollen rapportene tillegger Kommisjonen når det gjelder tilsyn og oppfølgning. De Grønne, EPP og S&D mener økt kontroll fra Kommisjonens side gjennom rapporteringer om fremskritt er bra, men ønsker ikke at de skal legge føringer på hvilken måte mer fornybar energi eller effektiviseringstiltak gjennomføres. ECR er klare på at dette er grunnen til at de vil stemme mot rapportene. Det er stor uenighet om hvorvidt man ønsker bindende energieffektiviseringsmål ikke bare på EU-nivå, men også på medlemslandnivå, samt hva dette målet bør være og hvordan det skal regnes ut. Rapporten foreslår å øke målet på EU nivå fra 27% til 40%. De er imidlertid klare på at dette er et effektiviseringsmål, ikke en målsetning om å redusere totalt energibruk med 40%, hvilket etter deres mening vil ødelegge for vekst. De Grønne går i bresjen for nasjonalt bindende mål, i tillegg til det overordnede EU målet, og mener dette er helt avgjørende for å legge nok press på medlemslandene til å gjøre sin del av innsatsen. EPP og S&D hilser et ambisiøst mål på EU-nivå velkommen, men er klare på at nasjonale bindene mål ikke er ønsket. ECR mener 40% energieffektivisering innen 2030 er urealistisk, og mener dette vil føre til hastetiltak og sløsing av skattebetalernes penger.

Begge rapportene ble stemt gjennom, med 253 for og 193 mot på energieffektiviseringsrapporten, og 444 for og 103 mot på fornybarrapporten.

Den britiske folkeavstemningen

Det er lagt opp til et ekstraordinært plenumsmøte i Europaparlamentet om morgenen 28.6 (før møtet i Det europeiske råd samme dag).

Andre saker

De 65 medlemmene av EPs undersøkelseskomite for Panama-papirene (PANA) ble valgt. Mandatet ble vedtatt 8. juni.

Europaparlamentet vedtok den flerårige fiskeriforvaltningsplanen for Østersjøen.

Dette er den første regionale fiskeriplanen innenfor rammen av EUs nye felles fiskeripolitikk som også ser på samspillet mellom fiskeslagene.

Det ble vedtatt nye regler for å avgjøre pars eiendomstvister i forbindelse med internasjonale pars dødsfall eller skilsmisser.