Dokument

Rundskriv V-0994/2016 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2017

Orienteringen gjelder tilskudd av spillemidler til ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg og løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet.

Rundskrivet på nynorsk (.pdf)

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle).

Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2017 er inntatt i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016 (V-0732 B) og Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016 (V-0732 N).

Bestemmelsene og annet informasjonsmateriell kan hentes på Kulturdepartementets nettside www.idrettsanlegg.no.

Offentlige etater/virksomheter kan bestille publikasjonene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, e-post publikasjonsbestilling@dss.dep.no eller på www.publikasjoner.dep.no 

For løypetiltak og overnattingshytter i fjellet fås informasjon ved henvendelse til Den Norske Turistforening (DNT), e-post info@turistforeningen.no.

For overnattingshytter ved kysten og i lavlandet fås informasjon ved henvendelse til Friluftsrådenes Landsforbund (FL), e-post friluft@online.no, Norsk Friluftsliv, e-post post@norskfriluftsliv.no eller DNT.

Søknadsprosedyre og frister

Søknader sendes inn elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no. Søknaden blir automatisk sendt til mottaker, som er den kommunen hvor anlegget skal ligge når det gjelder anlegg for idrett og fysisk aktivitet, inkludert nærmiljøanlegg, og DNT når det gjelder løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet.

For søknadsprosedyre og generell informasjon om spillemidler til

  • ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet og til nærmiljøanlegg, se V-0732 pkt. 1.3, samt kap. 2 og 3.
  • løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet, se V-0732 kap 4.
  • For krav knyttet til fornyet eller gjentatt søknad, se V-0732 pkt. 2.2.9.

Krav til søker

For oversikt over hvem som kan søke spillemidler og krav til søkerne, se V-0732 pkt. 2.2.1 for ordinære anlegg, pkt. 3.3.1 for nærmiljøanlegg og pkt. 4.2 for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.

Kommunal plan

Anlegg det søkes om tilskudd til, skal inngå i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Dette er ikke et vilkår for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer – ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

Planer det søkes om tilskudd til, må ha gjennomgått en vurdering og være gitt en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for å sikre at anlegget ivaretar idrettslige behov og gode idrettsfunksjonelle løsninger. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gis av den departementet bemyndiger, i de fleste tilfeller kommunen, eller av departementet.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Det vises til V-0732 pkt. 2.5.

Krav til driften av anlegget

For krav til drift av og disposisjon over anlegget, se V-0732 pkt. 2.3, 3.2 og 4.9.

Kostnadskrevende anlegg – plan for finansiering og drift av anlegget

Det gjøres oppmerksom på at det stilles særskilte krav dersom andre enn kommuner og fylkeskommuner står som søker på anlegg med store kostnader (investerings- og driftsmessig), jf. V-0732 pkt. 2.2.3 og 2.2.4.

Tilskuddsbeløp

Det vises til V-0732 pkt 2.6, 3.4 og 4.5 for informasjon om mulige tilskuddsbeløp.

Rehabilitering av idrettsanlegg

For informasjon om tilskudd til rehabilitering av anlegg, se V-0732 pkt 2.4. Nærmere informasjon finnes også i publikasjon V-0977B Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg.

Regnskapsplikt

Anleggseier plikter å føre regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av departementet, jf. V-0732 kap. 5.

Idrettsanleggsregisteret - årlig oppdatering

Oppdatering av idrettsanleggsregisteret www.idrettsanlegg.no vil være et vilkår for at kommuner skal være berettiget til å søke om spillemidler kommende år.

Nettportalen Gode Idrettsanlegg

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU i Trondheim har med tilskudd fra Kulturdepartementet utviklet en webløsning som inneholder informasjon om ulike anleggstyper, forbildeanlegg, planløsinger og andre aktuelle forhold. Det finnes også veiledning og støttefunksjoner for prosjektering og prosjektgjennomføring. Nettstedet har adresse www.godeidrettsanlegg.no og er åpent for alle.


Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Ole Fredriksen
avdelingsdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.

Kopi:
Den Norske Turistforening
Det Frivillige Skyttervesen
Friluftsrådenes Landsforbund
Norges Bilsportforbund
Norges Fjellstyresamband
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norsk Friluftsliv
Norsk Kennel Klub
Oslofjordens Friluftsråd
Samenes idrettsforbund-Norge/Sámiid Valáštallan Lihttu-Norga
Samisk Reinkappkjørerforbund/Sámi Heargevuodjin-lihttu