Framtidig utnyttelse av havets ressurser – konferanse i Stavanger 7. september 2016

Regjeringen vil øke verdiskapingen basert på marine organismer og ressurser. Vi har store havområder, en lang kyst, kompetente fagfolk og en streng og internasjonalt anerkjent fiskeri- og havbruksforvaltning.

Konferansen i august skal inspirere til å utnytte det store potensialet som ligger i havet og langs kysten enda bedre. Foto: NTB scanpic

Konferansen skal inspirere til å utnytte det store potensialet som ligger i havet og langs kysten enda bedre. Foto: NTB scanpix.

Målet er å løse globale samfunnsutfordringer gjennom bruk av marine ressurser, samtidig som etablert og nytt marint næringsliv gis mulighet til videreutvikling innenfor bærekraftige rammer.

Viktig næringsvei

Norge eksporterer mer enn 36 millioner sjømatmåltider hver dag, til over halvparten av verdens land. I tillegg har vi arter i våre havområder som det knytter seg stor interesse til, men hvor høsting eller oppdrett foreløpig er lite utviklet som næringsvei.

De neste 15 årene vil innbyggertallet i verden øke med én milliard mennesker. I følge FNs organisasjon for ernæring og landbruk står bærekraftig havbruk sentralt som løsning på utfordringene knyttet til verdens fremtidige matbehov.

Utnyttet havets ressurser

Verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen er i dag preget av et fåtall arter og produkter. Hva må til for at vi skal klare å utnytte flere av ressursene i havet på en måte som kan legge grunnlaget for nye næringer og ny verdiskaping?

På konferansen om den framtidige utnyttelsen av havets ressurser vil internasjonale og nasjonale eksperter gi innspill til hvordan den blå bioøkonomien kan bidra til å skape nye økonomiske verdier for Norge.

Her får du også høre hvordan utvikling innen bioteknologi vil bidra til videreutvikling av den etablerte sjømatnæringen og utviklingen av nye marine næringer.

Konferanse om framtidig utnyttelse av havets ressurser 7.september 2016

Program for konferansen 7. september 2016