Forsiden

Begrunnelse for endringer 26. mars 2021 i covid-19-forskriften § 5 om oppholdssted for innreisekarantene

Regjeringen Solberg har besluttet at personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Endringen trer i kraft 29. mars. Fra samme tid oppheves unntaket i covid-19-forskriften § 5 andre ledd bokstav b for personer som er gift eller har felles barn med en person som er bosatt i Norge, og som skal gjennomføre karantene i boligen til ektefellen eller den andre forelderen. I bokstav a presiseres det videre at for personer bosatt i Norge som ønsker å gjennomføre karantene på et annet sted enn i egen bolig, stilles det krav til at det på oppholdsstedet er mulig å unngå nærkontakt med andre, og at personen i karantene har enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Det innføres videre et eget unntak fra karantenehotell for personer som krysser grensene i forbindelse med avtalt eller fastsatt samvær mellom barn og foreldre, jf. covid-19-forskriften § 6 d første ledd, og et unntak for utenlandske diplomater.

Pressemelding 23. mars 2021:

Plikt til å oppholde seg på karantenehotell etter unødvendige utenlandsreiser

Ved forskriftsendringer 16. mars 2021 ble det innført en plikt til å oppholde seg på karantenehotell inntil negativt resultat på test tatt tidligst på døgn 3 for personer bosatt i Norge som returnerer etter unødvendige utenlandsreiser. For de smittevernfaglige vurderingene som lå til grunn for denne endringen, og en vurdering av forholdet til Grunnloven og menneskerettighetene, vises det til begrunnelsen for endringer i covid-19-forskriften 16. mars 2021

I svar 23. mars 2021 på covid-19-oppdrag nr. 409 anbefalte Helsedirektoratet og FHI at plikten til å oppholde seg på karantenehotell etter unødvendige reiser utvides til å gjelde i hele karanteneperioden. Helsedirektoratet uttalte:

«Helsedirektoratet støtter FHIs forslag om at karantenehotell ved reiser som ikke er nødvendige gjøres obligatorisk i 10 dager, med mulighet til å teste seg ut på dag 7. Det bør vurderes om dette bør gjelde uavhengig av årsaken til reisen og om den er definert som nødvendig eller ikke. Det er viktig at flest mulig som har vært på reise tester seg 7 dager etter innreise for å sikre at evt. smitte oppdages raskt slik at isolering kan iverksettes. Forlenget karantenetid på hotell kan virke begrensende på unødvendige reiser, fordi dette vil medføre lengre tid vekk fra hjemmet, samt økte kostnader. [… ]

Ved vurdering av om/når en slik forlengelse av karantenetid på hotell for unødvendige fritidsreiser ev. skal innføres, bør det tas i betraktning at ordningen med tre dager ble innført så sent som fredag 19. mars, og at man derfor ennå ikke helt har sett effekten av tiltaket.»

Regjeringen støtter etatenes forslag. Muligheten til å teste seg ut med en negativ test tatt tre døgn etter ankomst kan føre til misforståelse om at karantenen er over og at vedkommende ikke er smittet.

Strengere krav til annet egnet oppholdssted i § 5 andre ledd bokstav a

Det følger av covid-19-forskriften § 5 andre ledd bokstav a at personer som ved innreisen kan dokumentere at de er bosatt i Norge og at reisen var nødvendig, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted, er unntatt kravet om karantenehotell.

I svar på oppdrag 348 uttaler Helsedirektoratet følgende:

"Enkelte grupper som i dag har unntak fra karantenehotell, har andre krav til hva som anses som egnet oppholdssted (for eksempel de som er bosatt eller har fast bopel i Norge). For personer som har unntak fra karantenehotell bør det derfor vurderes om husstanden som personen har innreisekarantene i også bør omfattes av karanteneregler, hvis det ikke er mulig å ha adskilt soverom, bad og holde 2 meter avstand i karantenetiden."

Begrunnelsen for at det ikke stilles krav til personer som skal gjennomføre karantene i egen bolig, har vært at dette vil være et inngrep i retten til privatliv og familieliv. Regjeringen vurderer at det fortsatt ikke bør stilles strenge krav til egen bolig, da det vil medføre at mange personer vil måtte be sine husstandmedlemmer om å finne et annet sted å oppholde seg mens vedkommende er i innreisekarantene for å unngå karantenehotell. Det er også slik at personer i smittekarantene kan gjennomføre karantene i egen bolig uten at det stilles krav til enerom eller eget bad og kjøkken.  

Regjeringen mener imidlertid at disse hensynene ikke gjør seg gjeldende når denne gruppen gjennomfører karantene andre steder enn i eget hjem, for eksempel i fritidsbolig.

Regjeringen har vurdert om det vil være et alternativ å oppheve den delen av bestemmelsen som gir personer bosatt i Norge muligheten til å gjennomføre karantene på «annet egnet oppholdssted» i tillegg til i sin folkeregistrerte bolig. Dette vil imidlertid kunne føre til en del situasjoner som er vanskelig å begrunne smittevernfaglig. Som eksempel kan nevnes en situasjon der en person i en familie har vært på arbeidsreise utenlands, og familien bor trangt i en leilighet i Oslo, samtidig som de disponerer en fritidsbolig eller annen bolig der personen i karantene vil kunne gjennomføre denne alene eller med bedre avstand til andre husstandsmedlemmer.

Regjeringen har derfor konkludert med at alternativet «annet egnet oppholdssted» beholdes for personer bosatt i Norge, men at det på samme måte som etter de øvrige unntakene i andre ledd stilles krav om at det på dette oppholdsstedet må være enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Det vil etter tredje ledd gjelde unntak for personer i samme husstand som ankommer Norge sammen.

Opphevelse av unntaket i covid-19-forskriften § 5 andre ledd bokstav b

Unntaket i § 5 andre ledd bokstav b gir unntak fra karantenehotell for personer som kan dokumentere at de er gift med eller har felles barn med en person som er bosatt i Norge, og som skal ha innreisekarantene i boligen til ektefellen eller den andre forelderen. Også for denne gruppen ble det ved forskriftsendring 16. mars 2021 innført et vilkår om at de måtte oppholde seg på karantenehotell inntil negativt resultat på test tatt tidligst døgn tre etter ankomst.

Når plikten til opphold på karantenehotell for personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra unødvendige reiser utvides til å gjelde hele karanteneperioden, er det også naturlig å oppheve bestemmelsen i § 5 andre ledd bokstav b. Å opprettholde unntaket i bokstav b vil medføre lempeligere regler for utenlandske personer som besøker ektefelle i Norge, sammenlignet med reglene for personer i Norge som drar til utlandet for å besøke ektefelle. En slik forskjellsbehandling er vanskelig å begrunne og regjeringen ser ingen hensyn som tilsier lempeligere regler for akkurat denne gruppen. Dersom formålet med reisen er å gjennomføre samvær med barn, vil personene være unntatt krav om karantenehotell etter bokstav g. De vil også kunne få unntak etter bokstav e dersom det foreligger sterke velferdshensyn, som for eksempel alvorlig sykdom.

Unntak for personer som skal gjennomføre samvær mellom barn og foreldre

Bestemmelsen i § 5 andre ledd bokstav g endres slik at det presiseres at personer som kommer til Norge for å gjennomføre samvær mellom barn og foreldre, er unntatt fra kravet om karantenehotell. I dag får disse personene unntak etter bokstav e om sterke velferdshensyn, men der stilles det krav om enerom, eget bad og eget kjøkken. Det har oppstått spørsmål om dette også gjelder for barn og foreldre som skal ha samvær. For å klargjøre at det i disse tilfellene ikke kreves at barn og foreldre har hvert sitt rom, bad og kjøkken, har regjeringen besluttet å endre forskriften slik at denne gruppen tas inn blant de særlige unntakene i bokstav g.

Unntak for utenlandske diplomater

Wien-konvensjonen artikkel 29 slår fast at en diplomatisk representant ikke kan «undergis arrest eller på annen måte holdes tilbake». Bestemmelsen lyder som følger:

En diplomatisk representants person er ukrenkelig. Han kan ikke undergis arrest eller på annen måte holdes tilbake. Mottakerstaten skal behandle ham med tilbørlig respekt og skal treffe passende tiltak for å hindre angrep på hans person, frihet eller verdighet.

Plikten til å oppholde seg på karantenehotell håndheves ikke med tvang. Regjeringen vurderer likevel at Wien-konvensjonen kan tilsi at denne gruppen gis unntak fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell, og viser blant annet til at en rekke andre land har innført tilsvarende unntak. Diplomatiske representanter er likevel pålagt å gjennomføre innreisekarantene i tråd med kravene i covid-19-forskriften § 5. Diplomater stasjonert i Norge vil kunne gjennomføre karantene i egen bolig. For diplomater på mer kortvarig opphold i Norge, legges det til grunn det at det aktuelle landets ambassade eller diplomatens arbeidsgiver bistår med å finne et egnet sted for gjennomføring av karantene.