Forsiden

Begrunnelse for endringsforskrifter – covid-19-forskriften 9. april 2021 - automatisk løsning for tildeling av felles nasjonalt hjelpenummer

Det er ønskelig å etablere en automatisk løsning for tildeling av felles nasjonalt hjelpenummer. Den automatiske løsningen vil innebærer at hjelpenummer genereres i personregisteret i Norsk helsenett SF samtidig som vedkommende registrerer seg for innreise, og utleveres til Innreiseregisteret. Nasjonalt hjelpenummer vil tildeles alle som er registreringspliktige i innreiseregisteret, men ikke har fødselsnummer eller d-nummer.

Bakgrunn/vurdering/begrunnelse

Det er lagt til rette for en løsning der felles nasjonalt hjelpenummer tildeles av testpersonell, i forbindelse med registrering av prøvesvar fra hurtigtester på grensen. Nasjonalt hjelpenummer genereres i systemet for prøvesvar som Sykehuspartner og Norsk helsenett SF (NHN) er ansvarlig for. Hjelpenummeret registreres manuelt i innreiseregistreringssystemet (IRRS) av testpersonellet. Dette gjelder kun for de reisende som testes på grensen.

En manuell løsning er svært arbeidskrevende for testpersonellet. Det er derfor ønskelig å etablere en automatisk løsning for tildeling av felles nasjonalt hjelpenummer. Den automatiske løsningen vil innebærer at hjelpenummer genereres i personregisteret i NHN (PREG) samtidig som vedkommende registrerer seg for innreise, og utleveres til IRRS. Nasjonalt hjelpenummer vil tildeles alle som er registreringspliktige i innreiseregisteret, men ikke har fødselsnummer eller d-nummer. Det gjelder også de som er unntatt testplikt på grensen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er behandlingsansvarlig for IRRS, og har hjemmel for å innhente og oppbevare personopplysninger om de reisende. DSB har videre hjemmel til å utlevere personopplysninger fra IRRS når det er nødvendig for nærmere bestemte oppgaver. I forskriften § 5b gis en uttømmende opplisting av hvilke opplysninger som kan registreres i registeret. Blant annet skal det registreres fødselsnummer, d-nummer eller eventuell annen unik identifikator. Disse opplysningene skal bidra til sikrere identifisering. Nasjonalt hjelpenummer er "annen unik identifikator".

Formålet med tildeling av nasjonalt hjelpenummer er å sikre etterlevelse av karanteneplikten, gjennomføre smittesporing, samt å følge opp de som er testet. Hjelpenummeret er nødvendig for å koble informasjon fra IRRS og andre TISK-relevante systemer. Dette kan bidra til at kommunelegene i større grad kan få oversikt over hvilke personer som er i innreisekarantene og oppholder seg i kommunen. Unik identifikator er viktig for å kunne følge disse på en forsvarlig måte, herunder få tilgang til testsvar på covid-19-relevante prøver.

For å kunne tildele nasjonalt hjelpenummer til den innreisende ved registrering, er det nødvendig at personopplysninger fra IRRS utleveres til PREG (NHN) der det nasjonale hjelpenummeret genereres. Departementet mener forskriften § 5b gir hjemmel til å utlevere personopplysninger som er nødvendig for at NHN skal kunne tildele nasjonalt hjelpenummer til innreisende.

Den automatiske løsningen vil tildele nasjonalt hjelpenummer til alle innreisende som er registreringspliktige og ikke har fødselsnummer eller d-nummer, også de som er unntatt pliktig testing på grensen. Det kan derfor reises spørsmål ved om dette vil innebære at det utleveres personopplysninger om personer som ikke har behov for nasjonalt hjelpenummer og at opplysningene derfor ikke er nødvendige. For å ivareta alle formålene i bestemmelsen vil det imidlertid kunne være behov for sikker identifisering også av personer som ikke omfattes av pliktig testing. I tillegg endres covid-19-forskriften relativt hyppig, blant annet ved endringer i importsmitten. Etter Helsedirektoratets oppfatning vil det derfor være nødvendig at det utleveres personopplysninger til NHN om alle innreisende.

Ordningen med automatisk tildeling av nasjonalt hjelpenummer ved registrering vil innebære at DSB mottar personopplysninger fra NHN (nasjonalt hjelpenummer). Forskriften § 5b gir kun DSB hjemmel til å innhente personopplysninger fra den registrerte selv, fra testpersonell på grensen og fra folkeregistermyndigheten.

Departementet beslutter at forskriften § 5b endres slik at NHN kan behandle de aktuelle personopplysningene som innhentes fra IRRS, og for å tildele og videre behandle nasjonalt hjelpenummer. Dette gjøres ved at § 5b syvende ledd endres slik at Norsk helsenett SF skal få utlevert opplysninger som er nødvendige for automatisk å generere felles nasjonalt hjelpenummer (unik identifikator) for alle innreisende som ikke har fødsels- eller d-nummer, og slik at hjelpenummeret kan inngå i innreiseregisteret.

Forskrift: