Om innreise til Norge

Vi går nå inn i en normal hverdag med økt beredskap. Innreiserestriksjonene fjernes gradvis.

25. september klokka 16 oppheves innreiserestriksjoner for EØS/Schengen og lilla land (land utenfor EØS/Schengen som FHI mener har en gunstig smittesituasjon). Det betyr at EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, kan komme inn til Norge. 

Innreiserestriksjoner vil fortsatt gjelde for personer som kommer fra alle andre land (såkalte grå land).

For disse personene finnes det imidlertid flere unntak:

 • Utlendinger som er fullvaksinerte eller som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, og som kan dokumentere dette med et verifiserbart koronasertifikat, koblet til EUs løsning (jf. vedlegg D til covid-19-forskriften)
 • mindreårige barn som reiser sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene pga. koronasertifikat
 • mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat 
 • utenlandske studenter og elever med studieplass eller skoleplass ved en norsk utdanningsinstitusjon
 • doktorgradsstudenter ved en norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon
 • utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge: 
  • utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse
  • utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn eller stebarn til norske borgere, når familien bor sammen i utlandet, og de reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.
  • utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn eller stebarn til arbeidsreisende EØS-borgere som ikke er bosatt i Norge, når de reiser til Norge sammen med EØS-borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.
  • utlendinger, uavhengig av hvilket land de er borgere av eller bor i, som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge: Ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn/stebarn, foreldre og steforeldre til mindreårige eller voksne barn/stebarn, besteforeldre og stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn, kjærester over 18 år (via en søknadsbasert ordning for forhåndssamtykke til kjærestebesøk) og kjæresters mindreårige barn
 • utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • asylsøkere og overføringsflyktninger
 • enkelte yrkesgrupper. Journalister, sjømenn og luftfartspersonell, gods, og persontransport, diplomater og militært personell, samer under utøving av reindrift, forskere og besetningsmedlemmer på havforskningstokt
 • utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov
 • utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner
 • utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • utlendinger som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard.

De alminnelige vilkårene for rett til innreise og opphold i utlendingsloven må være oppfylt. Eksempelvis må visumpliktige utlendinger få innvilget visum før de kan reise hit.

Er du en av de som kan reise inn i Norge? 

Dersom du kan reise inn til Norge, sett deg inn i hvilke krav som gjelder. For enkelte er det fortsatt obligatorisk testing, innreisereiseregistrering og krav om karantene.
  

Innreiseregistrering

Det er kun innreisende som har karanteneplikt og/eller plikt til å teste seg som må registrere seg. Dersom foreldrene selv ikke har registreringsplikt, må foreldre fylle ut på vegne av barn under 16 år. Etter fullført registrering får du en kvittering som du viser til politiet ved grensekontrollen. 

Hvis du trenger hjelp til registreringen, ta kontakt med Call Center på telefon +47 33 41 28 70 eller e-post support@entrynorway.no

Innreisekarantene

Reisende fra grønne og oransje land og områder slipper innreisekarantene, mens innreisende fra røde, mørkerøde, lilla (land FHI mener har en gunstig smittesituasjon) og grå land (alle andre land) må i karantene. Unntak er personer som enten er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene. Det må kunne dokumenteres gjennom et verifiserbart koronasertifikat, koblet til EUs løsning.

Karantenen skal gjennomføres i egen bolig eller et annet egnet sted. Den 10 døgns lange karantenetiden kan forkortes ved negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst. Uten en slik test, er karantenetiden 10 døgn. Karantenehotellordningen fjernes som krav, men opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et egnet karantenested.

Kravet om karantene for barn og unge under 18 år fjernes, men barna bør teste seg med PCR-test etter tre døgn.

Arbeidstakere og karantene

Utenlandske arbeids- og oppdragstakere som har fått innreise etter de søknadsbaserte ordningen som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet, skal gjennomføre innreisekarantenen på et egnet oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet.

Testplikt

Kravet om test på grensen for reisende fra grønne og oransje land og områder fjernes, men den beholdes for reisende som kommer fra områder med karanteneplikt, så fremt de ikke har gjennomgått koronasykdom eller er fullvaksinerte. Det må kunne dokumenteres med et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning. Kravet om test tatt 24 timer før innreise fjernes derimot for alle reisende.

Svalbard

Karantene etter innreise skal fortsatt gjennomføres på fastlandet før videre reise til Svalbard. Krav om negativ test før avreise til Svalbard fjernes.

Grensekontroll og teststasjoner

Det blir en gradvis nedtrapping av grensekontrollen gjennom tre faser. I den første fasen vil innreise være tillatt over de 35 godkjente grenseovergangene for dem som ikke har særskilte unntak. Stengte grenseoverganger vil åpnes igjen når grensekommunen har et testtilbud klart.  

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

 • Grønne land: Ingen krav ved innreise.
 • Oransje land: Ingen krav ved innreise.
 • Røde land: Plikt til å registrere opplysninger i innreiseregisteret. Krav til test ved på grensen ved ankomst. Krav om innreisekarantene, barn og unge under 18 år er unntatt. Innreisekarantenen kan forkortes ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.
 • Mørkerøde land: Samme krav som for røde land.
 • Lilla land: Samme krav om innreisekarantene, innreiseregistrering og test som for røde land.

Øvrige land i verden (grå land): Fortsatt innreiserestriksjoner (restriksjoner på hvem som får komme inn i Norge), innreisekarantene og testkrav på grensen ved ankomst. Se mer informasjon om hvem som får lov å reise til Norge. 

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge? Da er du unntatt innreisekarantene og trenger ikke fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.