Statsborgerskap og statsborgerloven

Statsborgerloven og statsborgerforskriften inneholder regler om hvordan personer blir norske statsborgere og hvordan det norske statsborgerskapet kan gå tapt. Statsborgerskapet er en formalisering av samfunnskontrakten mellom stat og borger.

Åpner for dobbelt statsborgerskap fra 2020

Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske.

Mer informasjon om regler og søknadsprosedyrer finnes på Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider.

Rett på norsk statsborgerskap

Innvandrere har rett til norsk statsborgerskap, etter søknad eller melding, dersom alle vilkårene i loven er oppfylt.

Norsk statsborgerskap ved søknad

De fleste innvandrere som ønsker å bli norske statsborgere, må søke om dette. Søkeren må på det tidspunktet søknaden blir avgjort:

  • ha klarlagt sin identitet
  • være over 12 år
  • være, og ha til hensikt å forbli i Norge
  • ha eller fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven
  • ha hatt opphold i landet i minst sju av de siste ti årene
  • fylle kravene til deltakelse i norskopplæring og kunnskaper i norsk muntlig og sammfunnskunnskap.
  • ikke ha fått straff eller en annen reaksjon for et straffbart forhold, eller i så fall ha ventet til karenstiden er over

Det gjøres unntak fra ett eller flere av hovedvilkårene for en rekke søkergrupper.

Norsk statsborgerskap ved melding

Nordiske borgere kan bli norske ved melding. Også tidligere norske statsborgere som tapte norsk statsborgerskap ved erverv av et annet statsborgerskap, eller ved manglende løsning fra et annet statsborgerskap, kan bli norske ved melding.

Melding er en enklere behandlingsform, og vedkommende blir norsk fra det tidspunktet meldingen kommer frem til politiet, så fremt vilkårene for meldingen er oppfylt.

Norsk statsborgerskap ved fødsel eller adopsjon

Den som blir født etter 1. september 2006 får automatisk norsk statsborgerskap dersom mor eller far er norsk. Også den som blir adoptert av norsk statsborger får norsk statsborgerskap automatisk, så fremt vilkårene i loven er oppfylt.

Tap av norsk statsborgerskap

Norske statsborgere som frivillig blir statsborger i et annet land, taper det norske statsborgerskapet automatisk. Det samme gjelder norske statsborgere som ikke har bodd i til sammen 2 år i Norge før fylte 22 år. Disse personene kan imidlertid søke om å beholde det norske statsborgerskapet.

Norske statsborgere kan bli løst fra statsborgerskapet sitt etter søknad.

Norske borgere som er straffet for alvorlige handlinger og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan fra 1. januar 2019 fradømmes det norske statsborgerskapet. Det er en forutsetning at personen har dobbelt statsborgerskap og var over 18 år da den straffbare handlingen ble begått. Tap av statsborgerskap i slike tilfeller gjelder handlinger begått etter 1. januar 2019.

Norsk statsborgerskap kan tilbakekalles dersom statsborgerskapet ble innvilget på grunnlag av at personen ga uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket. Stortinget har bedt regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at tilbakekall av statsborgerskap i slike tilfeller skal skje ved dom. I påvente av nytt regelverk er saker om tilbakekall av statsborgerskap stilt i bero.

Saksbehandling

Søknader og meldinger om norsk statsborgerskap innleveres til norsk politi eller norsk utenriksstasjon. Utlendingsdirektoratet behandler saken i første instans. Dersom saken blir avslått, kan den påklages til Utlendingsnemnda. Departementet er ikke klageinstans og behandler ikke enkeltsaker.

Statsborgerseremoni

Alle som får norsk statsborgerskap og har fylt tolv år, blir invitert til å delta på en seremoni. Statsborgerseremoniene skal være en høytidelig og verdig markering av overgangen til norsk statsborgerskap. Seremoniene gjennomføres i hvert fylke, én til to ganger hvert år. Det er fylkesmennene som organiserer seremoniene.

Under seremonien avlegger deltakere over 18 år et troskapsløfte. Troskapsløftet ble vedtatt i Kongen i statsråd 16. juni 2006, og har følgende ordlyd: "Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover."