Politiets oppgaver og organisering

Politiets hovedoppgaver er å opprettholde alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet samt å etterforske lovbrudd.

Politiet
Politiet i arbeid på Karl Johans gate i Oslo (Foto: Scanpix)

Politiets hovedoppgaver er å opprettholde alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet samt å etterforske lovbrudd.

Politiet utfører også flere spesialoppgaver, som organisering av rednings- og leteaksjoner, utstedelse av pass, fremmedkontroll, trafikksikkerhetsarbeid og kontroll av våpensalg.

Organisering av politiet

Politi- og lensmannsetaten består av Politidirektoratet, 12 politidistrikter og politiets særorganer. Politiets sikkerhetstjeneste er direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Særorganer

Enheter direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet

Nærpolitireformen

Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor.

Regjeringens forslag til reform av politiet – nærpolitireformen – ble lagt fram for Stortinget 6. mars 2015. Reformen ble vedtatt av Stortinget 10. juni 2015, og trådte i kraft 1. januar 2016.

Les mer om nærpolitireformen