Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

En politikk for bærekraftig økonomisk utvikling og gode konkurransevilkår for næringslivet

Høy produktivitet og et konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for vekst i økonomien og velferd i samfunnet. En økonomi som vokser, legger også grunnlaget for bærekraft i statsfinansene og for at vi skal kunne opprettholde og videreutvikle vårt velferdssamfunn.

Regjeringen fører en politikk for å omstille norsk økonomi, for vekst og arbeidsplasser, og for å sikre flere ben å stå på i fremtiden. Med god drahjelp fra den økonomiske politikken er nedgangen etter oljeprisfallet nå tilbakelagt, og norsk økonomi er inne i en ny oppgangskonjunktur. Veksten i økonomien er solid, og arbeidsledigheten har kommet ned. Det gir oss et godt utgangspunkt i møte med nye utfordringer.

Styrking av velferden
Regjeringen bruker pengene på en måte som styrker velferden og skaper flere jobber. Vi satser på vekstfremmende skatteletter, samferdsel, forskning og utdanning. Det øker vekstevnen i økonomien og gir oss flere ben å stå på i fremtiden. Regjeringen har gjennomført en omfattende skattereform med redusert skatt på både selskaper, personer og formue. Samlet sett er skatter og avgifter til sammen redusert med om lag 25 milliarder kroner påløpt siden vi tiltrådte. Selskapsskatten er redusert fra 28 til 22 pst.

Vi har en sterk økonomi og solide statsfinanser. Ser vi fremover vil vi likevel utfordres. Viktige økonomiske trender, som i mange år har pekt vår vei, er i ferd med å snu. Vi har en aldrende befolkning. Det skyldes blant annet fordi vi lever lenger, noe som i seg selv er godt nytt. Samtidig betyr det at det blir stadig flere over 67 år sammenlignet med dem som er i yrkesaktiv alder. Det betyr at vi blir færre som jobber og betaler skatt, mens utgiftene til pensjon, omsorg og helse øker.

Til glede for framtidige generasjoner
Ansvarlig oljepengebruk er en forutsetning for en bærekraftig økonomisk utvikling. Regjeringen har i hele sin periode holdt bruken av oljepenger på eller under 3 pst. av pensjonsfondet, som er den langsiktige rettesnoren for uttak fra fondet. Når vi bruker mindre enn den langsiktige rettesnoren i gode tider, står vi bedre rustet i møte med de dårlige. Samtidig sikrer en ansvarlig oljepengebruk at pensjonsfondet også blir til glede for fremtidige generasjoner.

Inntektene fra oljevirksomheten vil avta på sikt og avkastningen fra fondet anslås lavere enn før. Da kan heller ikke bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet øke like raskt som før. Regjeringens hovedstrategi for å møte dette er økt sysselsetting og mer effektiv bruk av ressursene – både i privat og offentlig sektor.

Aldringen av befolkningen må først og fremst møtes med reformer som øker insentivene til arbeid og gjør offentlige velferdsordninger mer robuste overfor økt levealder, slik som pensjonsreformen. Derfor er det viktig at vi nå endelig også gjennomfører pensjonsreformen i offentlig sektor. At vi må jobbe lenger når vi lever lenger, er bare rett og rimelig. På denne måten får vi et bærekraftig pensjonssystem med et godt nivå på ytelsene.

Bedre integrering
Vi er mange som jobber i Norge, men for mange står likevel utenfor arbeidsmarkedet. Vi må bremse overgangen til helserelaterte ytelser, redusere andelen deltid, og integrere innvandrere bedre i arbeidsmarkedet.

Regjeringen har invitert til en inkluderingsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet. Gjennom felles innsats fra offentlige og private aktører er målet å få flere med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en over i faste, ordinære jobber.

Skal vi bevare bærekraften i det norske velferdssamfunnet, er vi også avhengig av at flere innvandrere kommer i jobb. Regjeringen er videre i gang med et integreringsløft og vil gjennomføre en helhetlig reform av integreringsfeltet for å få raskere og bedre resultater.

Kompetansereform «Lære hele livet» skal også bidra til at flest mulig kan være en del av arbeidslivet, ved å sørge for at ingen går ut på dato og at næringslivet kan utvikle og ta i bruk teknologiske nyvinninger. Flere voksne får rett til videregående opplæring og bedre tilgang til fleksibel opplæring som kan kombineres med arbeid.

Regjeringens politikk virker. Det går godt i arbeidsmarkedet. Det som kanskje er aller mest gledelig, er at sysselsettingsandelen, dvs. andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som jobber, stiger etter flere år med nedgang.

For å få mest mulig ut av arbeidskraftressursene våre må også produktiviteten opp. For å øke produktiviteten i offentlig og privat sektor har vi igangsatt store viktige reformer som kommunereform, regionreform, jernbanereform, politireform, reform av høyskole-sektoren, og vi har etablert selskapet Nye Veier AS. Reformene styrker konkurranseevnen for norske bedrifter og gir et bedre offentlig tjenestetilbud. I tillegg har vi gjennomført forenklinger i rapporteringsrutiner, lover og regler som sparer næringslivet for 15 mrd. kroner i året, og vil forenkle ytterligere for 10 mrd. til 2021.

Historisk digitalisering
Vi gjennomfører også en historisk satsing på digitalisering i offentlig sektor. Vi moderniseringer for eksempel it-løsningene i Nav. Og vi tar et stort it-løft i helsetjenesten i Midt-Norge.

Offentlig sektor er stor i Norge. Vi skylder skattebetalerne å bruke pengene i det offentlige på en god måte. Derfor er avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen så viktig.

I sum handler alle reformene og politikken om å legge til rette for at om at vi skal få mest mulig ut av arbeidskraftsressursene våre. Høy arbeidsinnsats og produktivitet, og et konkurransedyktig næringsliv, er avgjørende for at økonomien vår skal vokse og en bærekraftig økonomisk utvikling. Og det er igjen, er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde og videreutvikle vårt velferdssamfunn.

Til toppen