Meldinger til Stortinget

Meld. St. 13 (2018–2019)

Muligheter for alle — Fordeling og sosial bærekraft

Finansdepartementet legger med dette frem en melding om fordeling og sosial bærekraft i det norske samfunn. Meldingen tar opp ulikhet og lavinntekt i Norge i et internasjonalt perspektiv. Den omtaler arbeidsmarkedets og trygdeordningenes betydning for fordeling av muligheter, læring gjennom livet, ulikhet i helse, demokratisk og sosial deltakelse og erfaringer fra andre land om drivkrefter bak endring i inntektsfordelingen. Det gjøres rede for regjeringens innsats for å bidra til sosial bærekraft og motvirke ulikhet og konsekvenser av ulikhet.

Les dokumentet

Tallene bak figurene
Tidslinje for innsats mot ulikhet (Regjeringen Solberg)

Følg meldingen på Stortinget