Historisk arkiv

Tidslinje for innsats mot ulikhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Denne tidslinjen gir et innblikk i regjeringens arbeid for å beholde et samfunn med små forskjeller i Norge:

 • 2021

  • Handlingsplan for lhbtiq-befolkningen 2021–2024: Trygghet, mangfold og åpenhet (torsdag 24. juni 2021)

   Statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag regjeringens nye handlingsplan for å fremme skeives rettigheter, nasjonalt og internasjonalt.

   Les mer:

  • Regjeringen legger frem stortingsmelding om bærekraftsmålene: Mål med mening (onsdag 23. juni 2021)

   I dag legger regjeringen frem stortingsmeldingen Mål med mening. Meldingen handler om Norges arbeid med bærekraftsmålene frem mot 2030.

   Les mer:

  • Økt kapasitet og kompetanse på rusfeltet i kommunene (onsdag 23. juni 2021)

   En ny rapport viser at regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet har ført til at kapasiteten og kompetansen på rusfeltet i kommunene er økt. Langt flere brukere opplever at de har innflytelse på tjenestetilbud de mottar, og at det er tilpasset deres behov.

   Les mer:

  • Regjeringen vil at staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden (tirsdag 22. juni 2021)

   Regjeringen tok i 2018 initiativ til en inkluderingsdugnad for å få offentlige og private virksomheter til å inkludere flere med funksjonsnedsettelser og hull i CV-en. Ferske tall viser at flere i målgruppen ble ansatt i staten i 2020 enn i 2019.

   Les mer:

  • Regjeringen legger frem stortingsmeldingen Nytte, ressurs og alvorlighet – Prioritering i helse- og omsorgstjenesten (fredag 18. juni 2021)

   Regjeringen foreslår at de samme prioriteringskriteriene som i dag gjelder for spesialisthelsetjenesten – nytte, ressurs og alvorlighet – også skal gjelde for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det innebærer at vi får gjennomgående prioriteringskriterier i hele helse- og omsorgstjenesten.

   Les mer:

  • Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet (fredag 18. juni 2021)

   For å kunne gi barn som blir plasserte utanfor heimen, eit tilpassa og godt tilbod må barnevernet ha nok informasjon om helsa og behova til barnet. Regjeringa legg derfor no fram eit lovforslag om tverrfagleg helsekartlegging av barnevernsbarn.

   Les mer:

  • Regjeringen vil gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle (torsdag 17. juni 2021)

   Regjeringen vil åpne opp utdanningssystemet mer slik at enda flere skal få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i. Nytt distriktsprogram, heldigitale utdanningstilbud og en ny søknadsbasert ordning for studiesentre er blant tiltakene i en ny strategi. Samtidig deler regjeringen ut 139 millioner kroner til 49 fleksible utdanningstilbud over hele landet.

   Les mer:

  • Ny handlingsplan om frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024 (onsdag 16. juni 2021)

   - Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Alle mennesker har rett til å leve sine liv i frihet fra negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Jeg er stolt over at vi nå har 33 nye tiltak som skal bidra til å ivareta grunnleggende rettigheter, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

   Les mer:

  • Rekordmange fullfører videregående opplæring (mandag 14. juni 2021)

   Aldri har så mange fullført videregående opplæring som nå. – Det viser at vi går i riktig retning, men vi skal helt i mål, slår kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) fast.

   Les mer:

  • Regjeringen legger frem stortingsmeldingen Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv (fredag 4. juni 2021)

   Stortingsmeldingen Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv legges frem i dag. I meldingen legger regjeringen vekt på behovet for samordning og helhetstenkning. Komplekse problemer krever tiltak på flere forskjellige områder.

   Les mer:

  • Nye krav om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (fredag 28. mai 2021)

   EUs Web Accessibility Directive (EU 2016/2102 - WAD) stiller nye krav om offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samarbeidet om å utarbeide lovendringer som gjennomfører direktivets krav i norsk rett.

   Les mer:

  • Nasjonal konferanse om hatefulle ytringer: Hva er status så langt og hvordan skal vi jobbe videre? (fredag 21. mai 2021)

   Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016-2020) har bidratt til at begrepet hatefulle ytringer er mer kjent, bedre innarbeidet og kunnskapen om fenomenet er blitt vesentlig bedre de siste fem årene. Tiden er moden for å gjøre opp status for arbeidet: Hvor står vi nå, hva vet vi, hva mangler og hvor går veien videre?

   Les mer:

  • Revidert nasjonalbudsjett: Styrker rådgivningstilbud om spiseforstyrrelser (tirsdag 11. mai 2021)

   Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) med 7 millioner kroner i 2021

   Les mer:

  • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringen styrker arbeidet med psykisk helse og rus (tirsdag 11. mai 2021)

   Regjeringen styrker lavterskeltilbud for psykiske helseutfordringer og rusproblemer i kommunen med 150 millioner kroner. Til sammen foreslås det 300 millioner kroner til tiltak som skal styrke tilbudet innenfor psykisk helse og rus.

   Les mer:

  • Revidert nasjonalbudsjett: Flere får varig tilrettelagt arbeid (tirsdag 11. mai 2021)

   Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det betyr at tiltaket styrkes med om lag 300 nye plasser i annet halvår 2021.

   Les mer:

  • Revidert nasjonalbudsjett: Styrker ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 (tirsdag 11. mai 2021)

   Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år med 20 millioner kroner i 2021. Det vil gi flere med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et aktivt liv.

   Les mer:

  • Revidert nasjonalbudsjett: 266 millionar kroner til å ta igjen tapt læring hos barn og unge (tirsdag 11. mai 2021)

   Regjeringa foreslår å løyve 266 millionar kroner til ulike tiltak som kan hjelpe elevar å ta igjen fagleg og sosial læring dei har tapt under pandemien. – Vi skal ta ekstra godt vare på dei som har hatt det vanskeleg under krisa. Mange barn og unge som hadde det vanskeleg frå før, har fått det verre. Pengane kan brukast til ulike tiltak, som til dømes leksehjelp eller fleire tilsette i skular og barnehagar, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

   Les mer:

  • Revidert nasjonalbudsjett: Tiltakspakker for sårbare grupper (tirsdag 11. mai 2021)

   Regjeringa styrkjer innsatsen for å redusere negative konsekvensar av koronapandemien for sårbare grupper – og føreslår no tre tiltakspakker på nærare 830 millionar kroner.

   Les mer:

  • Regjeringens strategi for gode fosterhjem 2021–2025: Et trygt hjem for alle (mandag 10. mai 2021)

   Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) lanserer regjeringa sin strategi for å styrkje tilbodet til barn som treng å bu i fosterheim. Målet er å rekruttere fleire fosterheimar, heve kvaliteten på oppfølginga av fosterfamiliane og sørgje for meir føreseielege økonomiske vilkår.

   Les mer:

  • Færre hjemløse enn noen gang – men vi er ikke i mål (mandag 3. mai 2021)

   – Dette er gode nyheter. At vi har færre hjemløse enn noen gang viser at langsiktig og målrettet innsats gir resultater. Men vi er ikke i mål, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

   Les mer:

  • Ny barnevernslov for bedre kvalitet, rettssikkerhet og forebyggende arbeid i barnevernet (fredag 9. april 2021)

   Kompetansekrav, mer forebygging, økte krav til dokumentasjon og begrunnelser, og mer styring og ledelse lokalt. Barns rettigheter styrkes og samværsreglene endres i tråd med føringer fra Høyesterett og den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD. Det er hovedgrepene i forslag til ny barnevernslov. Målet er å sikre økt rettssikkerhet for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.

   Les mer:

  • 14,5 millioner kroner til utvikling av universell utforming (onsdag 7. april 2021)

   36 prosjekter får støtte fra tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming i 2021.

   Les mer:

  • Over 15 millionar kroner til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsetting (mandag 29. mars 2021)

   Regjeringa fordeler i overkant av 15 millionar kroner til frivillige organisasjonar som arrangerer ferie- og velferdstiltak for personar med funksjonsnedsetting.

   Les mer:

  • Regjeringen legger frem Likeverdsreformen – Et samfunn med bruk for alle (fredag 26. mars 2021)

   For å gjøre livet enklere for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester, legger regjeringen frem en ny reform. Likeverdsreformen skal bidra til et samfunn som stiller opp og hvor det er bruk for alle.

   Les mer:

  • Ny stortingsmelding om videregående opplæring: Fullføringsreformen (fredag 26. mars 2021)

   Med Fullføringsreformen vil regjeringen endre innholdet i videregående opplæring slik at flere fullfører og består. – Med denne reformen gjennomfører vi de største endringene av videregående opplæring siden Reform-94. Vi går bort fra A4-tankegangen om at alle elever skal passe inn i en modell, og kommer med endringer hvor skolen skal tilpasse seg eleven, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

   Les mer:

  • Kulturdepartementet vil gi bedre tilgang til litteratur for personer med funksjonsnedsettelser (fredag 26. mars 2021)

   Regjeringen la i dag frem en proposisjon med forslag til endringer i åndsverkloven, om samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme Marrakechdirektivet i EØS-avtalen.

   Les mer:

  • Nasjonal alkoholstrategi 2021–2025 (torsdag 11. mars 2021)

   I Nasjonal alkoholstrategi (2021–2025) foreslår regjeringen flere nye tiltak for å fortsette utviklingen av en helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk.

   Les mer:

  • Regjeringen legger frem Rusreformen (fredag 19. februar 2021)

   Regjeringen foreslår at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk ikke lenger skal straffes. I stedet for straff får personer som blir tatt med illegale rusmidler plikt til å møte for en kommunal rådgivende enhet. Der skal de få informasjon om risiko og helseskader ved bruk av narkotika og tilbud om hjelp. Narkotika skal fortsatt være forbudt.

   Les mer:

  • 20 millionar kroner til inkludering av barn og unge i idretten (torsdag 11. februar 2021)

   Kulturdepartementet løyver 20 millionar kroner til tilskotsordninga Inkludering i idrettslag. Løyvinga skal gå til inkluderingsarbeid i idrettslag i byområde med spesielle utfordringar.

   Les mer:

  • Strategi mot arbeidslivskriminalitet 2021– (mandag 8. februar 2021)

   Arbeidslivskriminalitet har alvorlege konsekvensar for arbeidstakarar, verksemder og samfunnet. Regjeringa lanserer no ein revidert strategi for å slå ned på arbeidslivskriminalitet.

   Les mer:

  • Åtte millioner kroner til ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer (mandag 1. februar 2021)

   I dag lanserer regjeringen en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Målet er å fremme mangfold og dialogarbeid og forebygge rasisme og diskriminering.

   Les mer:

  • Ungdomsløft for å forhindre utenforskap (fredag 29. januar 2021)

   Koronakrisen har gjort arbeidsmarkedet spesielt vanskelig for unge og nyutdannede. Regjeringen foreslår derfor en rekke nye tiltak som retter seg mot unge ledige og nyutdannede.

   Les mer:

  • Forum om muslimfiendtlighet etablert (torsdag 21. januar 2021)

   Regjeringen har satt ned et forum om muslimfiendtlighet, som et ledd i arbeidet mot hat og negative holdninger rettet mot muslimer. - Norge skal være et trygt og godt land å bo i, uavhengig av religiøs tilhørighet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

   Les mer:

 • 2020

  • Forenkler frikortordningen: Slår sammen egenandelstak 1 og 2 (fredag 18. desember 2020)

   Fra 1. januar 2021 slås egenandelstak 1 og 2 sammen til et nytt egenandelstak. Det nye egenandelstaket fastsettes til 2460 kroner.

   Les mer:

  • Bedre og mer tilpasset hjelp til personer med rusmiddelproblemer (fredag 18. desember 2020)

   En ny rapport fra Fafo viser at regjeringens satsing på rusfeltet har ført til et bedre og mer tilgjengelig tilbud til brukerne. Kommunene fremhever også at de har fått flere ressurser til tidlig innsats.

   Les mer:

  • Unge med psykiske helseproblemer får ekstra jobbhjelp (onsdag 16. desember 2020)

   Regjeringen innfører individuell jobbstøtte for unge, IPS-ung. Denne ordningen skal hjelpe unge med psykiske helseproblemer ut i arbeid og redusere utenforskap.

   Les mer:

  • Regjeringen lanserer pårørendestrategi (tirsdag 8. desember 2020)

   Om lag 800.000 mennesker i Norge er pårørende. Mange har store belastninger, og flere opplever at de ikke blir sett eller hørt. Nå legger regjeringen frem en pårørendestrategi, som skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og at de kan leve gode liv.

   Les mer:

  • Ny strategi for sosial boligpolitikk 2021-2024: Alle trenger et trygt hjem (onsdag 2. desember 2020)

   – Hvordan vi bor, påvirker alle deler av livet. Derfor er målet med regjeringens nye strategi å bidra til at flere får et trygt og godt hjem, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

   Les mer:

  • Ekstra hjelp til sårbare grupper i jula (fredag 20. november 2020)

   Regjeringa føreslår ytterlegare 25 millionar kroner til sosiale tiltak og aktivitetar for sårbare grupper i jula. Føremålet er å kompensere for negative konsekvensar av koronapandemien og dei inngripande smitteverntiltaka.

   Les mer:

  • Nye tiltak rettet mot sårbare grupper (tirsdag 10. november 2020)

   Regjeringen legger i dag frem en tiltakspakke rettet mot sårbare grupper og mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon. Tiltakspakken på 158 millioner kroner skal avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av koronapandemien og smitteverntiltakene. Dette kommer i tillegg til omfattende tiltak som allerede er foreslått i budsjettet for 2021.

   Les mer:

  • Språkopplæring blir del av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere (fredag 30. oktober 2020)

   Regjeringen foreslår å innføre krav om deltakelse i norskopplæring for mottakere av økonomisk sosialhjelp under 30 år, dersom det er manglende norskferdigheter som hindrer dem i å komme inn i arbeidslivet.

   Les mer:

  • Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier 2020-2023: Like muligheter i oppveksten (fredag 16. oktober 2020)

   I dag legg regjeringa fram ein ny strategi som skal fremje deltaking og styrkje moglegheitene til barn som lever i familiar med låg inntekt. Strategien skal også legge til rette for eit betre samarbeid med frivilligheit, næringsliv og sosiale entreprenørar på fattigdomsfeltet.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2021: Styrkar norskopplæringa for å betre integreringa (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringa styrkar norskopplæringa for innvandrarar gjennom ein eigen norskinnsats. – Denne regjeringa gjennomfører den største integreringsreforma på nesten 20 år. Betre kunnskapar i norsk er nøkkelen for å lukkast, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2021: 2,5 milliardar kroner til utdanning og kompetanse (onsdag 7. oktober 2020)

   Utdanningsløftet var eit av regjeringas tiltak våren 2020 for at permitterte og ledige kunne bruke tida deira på utdanning og kompetanseheving. Det er eit gode både for den einskilde og for samfunnet. Saman med satsingane for neste år har tiltaka eit potensial for å nå om lag 55 000 menneske.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2021: Styrker innsatsen for familier, sårbare barn og unge (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringa føreslår å bruke meir pengar på å betre økonomien for småbarnsforeldre, hjelpe sårbare familiar og styrkje innsatsen overfor barn som veks opp i låginntektsfamiliar.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2021: Styrker tolketjenesten for hørselshemmede, døve og døvblinde (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringen foreslår å styrke tolketjenesten for hørselshemmede, døve og døvblinde med 31,8 millioner kroner fra 2021. Med styrkingen kan NAV øke antall fast ansatte tolker i tolketjenesten med inntil 34 årsverk.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2021: Regjeringa prioriterer bustadsosiale tiltak i statsbudsjettet (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringa har klare ambisjonar på det bustadsosiale området. – Målet er at flest mogeleg skal kunne eie sin eigen bustad, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2021: 170 millioner kroner til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringen vil svare på de langsiktige utfordringene landet står overfor. Vi skal skape mer og inkludere flere. Derfor foreslås 170 millioner kroner til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal blir mer tilgjengelig digitalt, og helsehjelpen til unge med sammensatte behov og til barn i barnevernet skal styrkes.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2021: Regjeringen lanserer nytt kompetanseløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringen tar utfordringene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten på alvor. Gjennom Kompetanseløft 2025 vil regjeringen bidra til en faglig sterk tjeneste med tilstrekkelig og kompetent bemanning.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2021: Satsar på arbeidsmarknadstiltak for å hjelpe fleire i jobb (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringa foreslår å auke satsinga på arbeidsmarknadstiltak retta mot folk som står utan jobb med heile 825 millionar kroner i statsbudsjettet for 2021. Det vil gje om lag 7000 nye tiltaksplassar, og styrke ungdomssatsinga og inkluderingsdugnaden.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2021: Styrker innsatsen mot diskriminering, rasisme og hatefulle ytringar med 10 millionar kroner (onsdag 7. oktober 2020)

   – Diskriminering, rasisme og hatefulle ytringar svekker demokratiet vårt. Derfor gjer vi det no enklare for frivillige organisasjonar og lokale myndigheiter å gjennomføre tiltak som motverker dette, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023 (onsdag 23. september 2020)

   Handlingsplanen tar utgangspunkt i Granavollplattformen som stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

   Les mer:

  • Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 (torsdag 10. september 2020)

   Regjeringen har lagt frem en handlingsplan for forebygging av selvmord. Med den innføres en nullvisjon for selvmord i Norge. Det er en forpliktelse om å jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste.

  • Utsatte barn og unge skal få bedre hjelp fra det offentlige (fredag 3. juli 2020)

   Regjeringen vil at blant andre barnevernet, skolehelsetjenesten, NAV, sosialtjenesten og skolene skal samarbeide tettere og hjelpe hverandre til å gi et godt tilbud til utsatte barn og unge. Kommunen skal samordne tjenestene og familier og barn med ekstra stort behov skal få sin egen barnekoordinator.

   Les mer:

  • 75 millioner til frivillige som hjelper ensomme (tirsdag 23. juni 2020)

   Regjeringen bevilger 75 millioner kroner til frivillige organisasjoner som hjelper mennesker som har vært ensomme under koronakrisen.

   Les mer:

  • Tiltakspakke for sårbare barn og unge (tirsdag 23. juni 2020)

   Stortinget har vedteke regjeringas forslag om ein tiltakspakke på over 400 millionar kroner, som skal gå til å betre situasjonen for sårbare barn og unge, både under og etter koronakrisen.

  • Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029: Sammen om aktive liv (torsdag 4. juni 2020)

   Det må bli enklere å være aktiv i hverdagen. Dette er det overordnede målet i regjeringens nye handlingsplan for fysisk aktivitet for 2020-2029.

  • Bostøtten styrket med 500 millioner kroner (onsdag 6. mai 2020)

   Husbanken vil utbetale mer enn 70 millioner kroner ekstra i bostøtte hver måned fram til oktober. - Dette er et kraftfullt håndslag til husstander med lave inntekter og høye boutgifter, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. – Styrkingen innebærer en ekstraordinær innsats i en ekstraordinær periode. Det vil bidra til en tryggere hverdag for mange utsatte familier i en vanskelig tid, sier Astrup.

   Les mer:

  • Utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse (fredag 24. april 2020)

   Regjeringen vil styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og foreslår å fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for personer som har fått innvilget BPA.

   Les mer:

  • Enklare å kombinere dagpengar med opplæring (onsdag 22. april 2020)

   Koronakrisa har gjort at historisk mange har søkt om dagpengar den siste tida, dei fleste fordi dei er blitt permitterte. No opnar regjeringa for at det vert enklare å ta utdanning medan ein mottek dagpengar.

  • Regjeringen lanserer kompetansereformen Lære hele livet (tirsdag 21. april 2020)

   Statsminister Erna Solberg og forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim inviterer til pressekonferanse om kompetansereforma «Lære heile livet» onsdag 22. april kl. 12.00. Følg pressekonferansen her.

   Les mer:

  • Foreldres rett til omsorgspenger dobles (fredag 20. mars 2020)

   Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

 • 2019

  • Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023 (onsdag 11. desember 2019)

   Et samlet Storting har stilt seg bak forslaget om en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Denne handlingsplanen skal bidra til en fornyet og forsterket innsats i kampen mot rasisme og diskriminering.

    

  • Ny handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025: Et samfunn for alle – Likestilling, demokrati og menneskerettigheter (tirsdag 3. desember 2019)

   På den internasjonale dagen for personer med funksjonsnedsettelse lanserer regjeringen "Et samfunn for alle – regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse." Handlingsplanen skal sikre medvirkning, deltakelse og inkludering.

   Les mer:

  • Regjeringen legger frem stortingsmelding om tidlig innsats i skole og barnehage: Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (fredag 8. november 2019)

   Regjeringen styrker tidlig innsats i hele barnehage- og skoleløpet. Alle skoler skal få tilgang til lærerspesialister i begynneropplæring fra 1. til 4. klasse, og alle skoler og barnehager skal ha spesialpedagogisk kompetanse. – Alle barn fortjener en god start. Da må vi ha skoler og barnehager som greier å løfte alle barn uavhengig av hvilken bakgrunn de har og hvor de bor, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2020: Regjeringa trappar opp kompetansereforma Lære heile livet med 112 millionar kroner (mandag 7. oktober 2019)

   Norske verksemder melder at dei manglar kompetanse. Regjeringa ønsker derfor å trappe opp kompetansereforma «Lære heile livet» med ei satsing på 112 millionar kroner. – Statsbudsjettet for 2020 skal bidra til eit grønare og meir moderne Noreg. Vi må skape fleire jobbar og halde fram med å kvalifisere folk slik at dei ikkje går ut på dato, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2020: Fleire innvandrarar skal ut i arbeid og utdanning (mandag 7. oktober 2019)

   Regjeringa vil bruke nær 310 millionar kroner til målretta tiltak for betre integrering. – Innvandrarar er ein ressurs, og vi vil at fleire skal få formell kompetanse slik at dei kjem i jobb. Vi treng mangfald i arbeidslivet, og vi ønsker at fleire innvandrar deltek i små og store fellesskap i samfunnet vårt, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2020: Styrker innsatsen for sårbare barn (mandag 7. oktober 2019)

   Regjeringa føreslår å styrkje innsatsen mot vald og overgrep med ytterlegare 54 millionar kroner til opptrappingsplanen mot vald og overgrep. Regjeringa held fram satsinga på barnevernet, og vil auke satsinga på kompetanse og hjelpetiltaksarbeid.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2020: Regjeringa styrker arbeidet for likestilling og mangfald med 37,5 millionar kroner (mandag 7. oktober 2019)

   Regjeringa ønsker eit kulturliv med eit mangfald av aktørarar som gir ei breidde av opplevingar til flest mogleg og eit kulturliv som er representativt og tilgjengeleg for alle.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2020: 7 millionar til handlingsplan for likestilling av menneske med funksjonsnedsetting (mandag 7. oktober 2019)

   Regjeringa foreslår å løyve 7 millionar kroner til den nye handlingsplanen for likestilling av menneske med funksjonsnedsetting. Handlingsplanen blir lansert i 2019 og skal gjelde frå 2020.

   Les mer:

  • Flere vil få billigere barnehage med forenkling av søknadsordning (torsdag 5. september 2019)

   Foreldre skal slippe å legge frem opplysninger om inntekt når de søker om lavere barnehagepris. Regjeringen foreslår at kommunene kan hente inn opplysninger direkte fra Skattedirektoratet og Folkeregisteret. – Nå blir det enklere for lavinntektsfamilier å få billigere barnehage. Det kan bety at flere barn får et godt barnehagetilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

   Les mer:

  • Regjeringen lanserer ny Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 (mandag 2. september 2019)

   Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet går sammen om en felles satsing for å styrke norske bibliotek. I strategien Rom for demokrati og dannelse legges det vekt på bibliotekenes viktige rolle som arena for kunnskap, dannelse og kritisk tekning.

   Les mer:

  • Ber næringslivet bidra i inkluderingsdugnaden (onsdag 7. august 2019)

   – Næringslivet bør bruke de gode tidene til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

   Les mer:

  • Flere barn fra familier med lav inntekt går i barnehage (fredag 21. juni 2019)

   Flere barn går i barnehage etter at ordningen med redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier ble innført, viser en rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). – Det er viktig at flere barn får mulighet til å gå i barnehage, fordi det legger et godt grunnlag for utvikling, inkludering, læring og språk. Derfor er jeg veldig glad for at moderasjonsordninger gjør at flere familier med lavere inntekt velger barnehage for barna sine, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

   Les mer:

  • Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse 2019-2024: Tidligere innsats, raskere hjelp og bedre samarbeid (fredag 7. juni 2019)

   Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere ungdom rapporterer om psykiske helseplager. En egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal snu denne utviklingen og bidra til at unge mestrer eget liv.

  • Forbedringer i pleiepengeordningen og i sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende (fredag 24. mai 2019)

   Regjeringen la fredag 24. mai fram forslag om endringer i pleiepengeordningen. I Granavoldenplattformen varslet regjeringen at den vil legge bedre til rette for foreldre som har nattlig tilsyn med, eller som må være i beredskap for, barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.

   Les mer:

  • Revidert nasjonalbudsjett: Flere plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA) (tirsdag 14. mai 2019)

   Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 15 millioner kroner i 2. halvår 2019.

   Les mer:

  • Regjeringen øker bostøtten for barnefamilier (tirsdag 14. mai 2019)

   – Som en del av kampen mot fattigdom får 18 000 familier opp til 8000 kroner mer i bostøtte hvert år, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

   Les mer:

  • Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023 (torsdag 9. mai 2019)

   I dag lanserte helseminister Bent Høie ein ny strategi for helsekompetanse. Strategien handlar om korleis vi kan heve pasientane og brukarane sin helsekompetanse, men også korleis vi kan forbetre helsetenesta sin kommunikasjon med pasientar og brukarar.

   Les mer:

  • Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn (fredag 5. april 2019)

   Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

  • Regjeringen legger frem stortingsmelding om fordeling og sosial bærekraft: Muligheter for alle (fredag 1. mars 2019)

   Norge er blant landene i verden med lavest ulikhet. Regjeringen vil fortsette å føre en politikk som bevarer et samfunn med høy levestandard og små forskjeller, og som gir muligheter for alle.

  • Regjeringen løfter yrkesfagene (tirsdag 8. januar 2019)

   Yrkesfagelever som veksler mellom skole og praksis er mer motiverte og lærer mer, viser en ny rapport. – Vi trenger flere gode fagarbeidere i fremtiden. Da må vi ha utdanningsløp som motiverer flere til å gjennomføre og utdanningsløp som næringslivet støtter opp om, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

   Les mer:

 • 2018

  • Ny IA-avtale for hele arbeidslivet (tirsdag 18. desember 2018)

   – Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

   Les mer:

  • Frivillige organisasjonar mottar 1,4 milliardar kroner frå momskompensasjonsordninga i desember (mandag 10. desember 2018)

   I desse dagar mottar fleir enn 24.000 organisasjonar meir enn 1,4 milliardar kroner frå momskompensasjonsordninga. Nærmere 600 fleire organisasjonar får del i ordninga i år enn i fjor. Det store talet på mottakarar viser at ordninga når heile breidda av frivillige organisasjonar.

   Les mer:

  • Regjeringen legger frem frivilligheitsmeldinga: Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig (fredag 7. desember 2018)

   - Frivillig innsats er ei kjelde til fellesskap, demokratiutøving og kompetanse. Regjeringa vil at denne kjelda skal vere tilgjengeleg for alle, seier kulturminister Trine Skei Grande.

   Les mer:

  • Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022: Integrering gjennom kunnskap (mandag 29. oktober 2018)

   – Nå gjennomfører vi et integreringsløft, slik at innvandrere i større grad får delta i arbeids- og samfunnsliv. Det er viktig at de blir en del av store og små fellesskap i samfunnet vårt, sier statsminister Erna Solberg.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2019: 181 millionar kroner til barn i låginntektsfamiliar (mandag 8. oktober 2018)

   Barn som veks opp i låginntektsfamiliar skal ha dei same mogelegheitene og den same fridomen til å skape si eiga framtid som alle andre. Regjeringa føreslår å styrkje innsatsen mot barnefattigdom med 181 millionar kroner.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2019: Styrkjer innsatsen mot vald og overgrep ytterlegare (mandag 8. oktober 2018)

   Regjeringa føreslår å auke innsatsen i arbeidet med opptrappingsplanen mot vald og overgrep med 67 millionar kroner i 2019. I tillegg vert den samla satsinga for i år på om lag 825 millionar kroner vidareført.

   Les mer:

  • Tilskuddsordning til foreldrestøtte i kommunene (mandag 8. oktober 2018)

   Regjeringa føreslår å auke innsatsen i arbeidet med opptrappingsplanen mot vald og overgrep med 67 millionar kroner i 2019. I tillegg vert den samla satsinga for i år på om lag 825 millionar kroner vidareført.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2019: Regjeringa styrkjer samarbeidet med kommunane om områdesatsingar (mandag 8. oktober 2018)

   Regjeringa foreslår å løyve om lag 220 millionar kroner til områdesatsingar i 2019, for å styrkje arbeidet med å betre levekåra i særskild utsette område. Dette er ein auke på om lag 40 millionar kroner.

   Les mer:

  • Nye pakkeforløp for psykisk helse og rus: Bedre behandling og mer forutsigbarhet (onsdag 12. september 2018)

   Nå innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten. Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de tre første pakkeforløpene.

   Les mer:

  • Konferanse om sosial bærekraft og ulikhet (søndag 12. august 2018)

   Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sosial bærekraft og hvordan vi reduserer forskjeller. Sentrale spørsmål i meldingen blir hvordan vi forebygger utenforskap, fattigdom og ulikhet.

   Les mer:

  • Regjeringen lanserer Lærerløftet (tirsdag 26. juni 2018)

   Målet med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

   Les mer:

  • Økt satsing på inkludering og senkning av terskelen for deltakelse i idrett (fredag 4. mai 2018)

   Regjeringen styrker flere av tilskuddene som retter seg mot den lokale aktiviteten i idrettslagene. Målet er å styrke inkluderingen og senke terskelen for deltakelse i idretten.

   Les mer:

 • 2017

  • Endringer i barneloven for å likestille foreldrene (onsdag 27. desember 2017)

   Det er vedtatt endringer i barneloven som trer i kraft 1. januar 2018. Endringene tar sikte på å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2018 Styrking av frivillig fellesskap (torsdag 12. oktober 2017)

   Frivilligheten gir mye til den som er frivillig og enda mer til samfunnet som helhet. Å være frivillig gir kompetanse, erfaring, sosial tilhørighet og mestring. Regjeringen anerkjenner verdien av frivillig innsats, og støtter opp om frivillighetens egenart. Dette gjør regjeringen gjennom å gi handlingsrom, forutsigbarhet og tilrettelegge for vekst nedenfra.

   Les mer:

  • Statsbudsjettet 2019: Flere unge skal komme i jobb og utdanning (torsdag 12. oktober 2017)

   Den nye ungdomsinnsatsen skal fra 1. januar 2018 være landsdekkende og gi et tilbud til ungdom som trenger hjelp til å komme i jobb eller skole.

   Les mer:

  • Regjeringen legger frem stortingsmeldingen Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre (mandag 3. april 2017)

   Kvalitetsreformen Leve hele livet følges nå opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

   Les mer:

  • Regjeringen legger frem Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021 (fredag 3. februar 2017)

   Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

   Les mer:

 • 2016

  • Krav om bruk av lærlinger i offentlige oppdrag (onsdag 17. august 2016)

   Regjeringen vil at det skal være lærlinger på alle større bygge- og anleggsarbeid som det offentlige betaler for.

   Les mer:

  • Ny handlingsplan for LHBTI 2017-2020: Trygghet, mangfold, åpenhet (tirsdag 21. juni 2016)

   Trygge nærmiljø og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester, og bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper er innsatsområdene i regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

   Les mer:

  • Signerte Fritidserklæringen: Ti millioner i drahjelp (tirsdag 7. juni 2016)

   - Gleden av å være i aktivitet og å høre til i idrettsfellesskapet overgår det meste. Idrett, kunst og kultur spiller viktige roller i barns liv, det er sårt å ikke ha råd til å være med, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland under signeringen av Fritidserklæringen tirsdag 7. juni.

   Les mer:

  • Felles innsats for fritidsaktivitet til alle barn (tirsdag 7. juni 2016)

   Nå går kommunene, frivilligheten og staten sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. I dag signeres den nye Fritidserklæringen.

   Les mer:

 • 2015

  • Statsbudsjettet 2016: Frivilligheten styrkes (onsdag 7. oktober 2015)

   – Frivilligheten inngår i regjeringens hovedsatsingsområder og er en viktig bidragsyter på mange politikkområder. Vi har derfor valgt å løfte frivilligheten frem og synliggjøre dette feltet for Stortinget, sier kulturminister Thorhild Widvey.

   Les mer:

  • Ny skattereform for omstilling og vekst (onsdag 7. oktober 2015)

   Regjeringen legger i dag fram et forslag til en skattereform for treårsperioden 2016-2018. – Skattereformen vil fremme økonomisk vekst, lette omstilling og legge til rette for nye arbeidsplasser, sier finansminister Siv Jensen.

   Les mer:

  • Regjeringen vil senke terskelen til fritidsaktiviteter – gir 13 millioner til fattigdomsprosjekter (fredag 11. september 2015)

   - Det er viktig at vi alle bidrar til å gjøre det lettere for barn og unge å delta i fritidsaktiviteter. Tretten pilotprosjekter landet rundt skal nå utvikle organisasjonenes egne løsninger, sier kulturminister Thorhild Widvey.

   Les mer:

  • 13 millioner til utprøving av fattigdomstiltak på frivillighetsfeltet (mandag 22. juni 2015)

   Kulturdepartementet utlyser midler til større satsinger i frivillige organisasjoner. Formålet er å prøve ut nye metoder slik at flere barn og unge kan delta i organiserte aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

   Les mer:

  • Frivilligerklæringa legges fram: Regjeringa erklærer mål for samarbeid med frivillig sektor (mandag 1. juni 2015)

   Kulturminister Thorhild Widvey la i dag fram Frivilligerklæringa – regjeringa si erklæring for samspelet med frivillig sektor. Regjeringa støttar Frivillighet Norge sitt arbeid for økt rekruttering av frivillige med 750.000 kroner.

   Les mer:

  • Revidert nasjonalbudsjett: Styrket satsing mot barnefattigdom (tirsdag 12. mai 2015)

   I frivillige organisasjoner får barn og unge mulighet for opplevelser, mestring, nye venner og sosial tilhørighet. Som ledd i regjeringens strategi mot barnefattigdom styrkes Kulturdepartementets budsjett med 5 millioner kroner på frivillighetsfeltet.

   Les mer:

  • Regjeringens strategi mot barnefattigdom 2015– 2017: Barn som lever i fattigdom (onsdag 6. mai 2015)

   Mange barn og unge opplever å falle utenfor samfunnet fordi de vokser opp i en familie med dårlig økonomi. I dag lanserer regjeringen strategien "Barn som lever i fattigdom".

   Les mer:

 • 2014

  • 43 millioner kroner mer til Norges idrettsforbund i 2015 – økt satsing på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne (fredag 12. desember 2014)

   Norges idrettsforbund (NIF) er i statsråd i dag tildelt 636 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål i 2015. Dette er en økning på 43 millioner kroner fra 2014. Av økningen skal 20 millioner kroner gå til å styrke satsingen på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne.

   Les mer:

  • Regjeringens frivillighetserklæring (fredag 5. desember 2014)

   I dag, på FNs internasjonale frivillighetsdag legger regjeringen fram Frivillighetserklæringen. Denne skal legge rammen for dialog og samspill mellom frivilligheten og regjeringen.

   Les mer:

  • Aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp (torsdag 6. november 2014)

   Kommunen skal stille krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år fra 1. januar 2017.

   Les mer:

  • Norge underskriver traktat om tilgang til åndsverk for blinde og synshemmede (fredag 20. juni 2014)

   I dag undertegner Norge en traktat som skal forbedre og forenkle tilgangen til åndsverk for blinde og synshemmede.

   Les mer:

  • Regjeringen legger frem Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014–2020: Bolig for velferd (torsdag 27. mars 2014)

   Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” (2014-2020), skal samle og målrette innsatsen slik at flere får et godt sted å bo.

   Les mer: